Některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Směrnice č. 2/2012

Některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

I. Účel a působnost

1. Tato směrnice nahrazuje směrnici 2/2006 z 1.6.2006 a upravuje ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon") a prováděcí vyhlášky ČNB č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (dále jen „vyhláška") zásady, postupy a kontrolní opatření zajišťující plnění zákonem stanovených povinností makléřskou společností Vítovec corp.a.s.(dále jen „makléř")
2. Směrnice upravuje zejména základní zásady a postupy týkající se:
- Odhalování podezřelých obchodů
- Identifikace klienta
- Přijatelnosti klienta
- Rizikového profilu klienta
- Kontroly klienta
3. Tato směrnice upravuje ve smyslu § 21 zákona zásady , postupy a kontrolní opatření zajišťující plnění zákonem stanovených povinností makléřem jako povinnou osobou podle zákona při činnostech souvisejících s provozováním životního pojištění. Při výkonu povolené zprostředkovatelské činnosti produktů nebo služeb jiné povinné osoby se užije obdobně systému vnitřních zásad té osoby, jejíž produkty jsou zprostředkovávány.
4. Tato směrnice se v rozsahu níže uvedených ustanovení týká všech zaměstnanců makléře a podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů (pokud tak vyplývá z věcné souvislosti) sjednávajících životní pojištění

II. Výklad základních pojmů

1. Legalizací výnosů z trestné činnosti se rozumí jednání k zakrytí nezákonného původu finančních prostředků klientem vkládaných do životního pojištění nebo k zajištění ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem
2. Financování terorismu se rozumí shromažďování peněžních prostředků s vědomím, že budou použity ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoků nebo jiného trestného činu, který má k tomuto spáchání sloužit, nebo k podpoře jeho pachatelů, skupin nebo osob, které se k tomuto spáchání připravují, či k podpoře osob jim blízkých.
3. Podezřelým obchodem se rozumí obchod s klientem uskutečněný za okolností vyvolávající podezření ze snahy klienta o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat.
4. Klientem se rozumí každá osoba, která je pojistníkem, pojištěným, osobou mající právo na pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Víceplnění nebo na jiná plnění z životního pojištění nebo osoba, která uvedené osoby zastupuje nebo osoba, se kterou zaměstnanec resp. podřízený pojišťovací zprostředkovatel Pojišťovací zprostředkovatel - Právnická nebo fyzická osoba, která ... Vícejedná za účelem sjednání životního pojištění.
5. Obchodem se rozumí každé jednání zaměstnance nebo zprostředkovatele s klientem, směřující nebo spočívající ve sjednávání pojištění a uzavírání pojistných smluv na životní pojištění včetně jejich dodatků a změn.
6. Obchodním vztahem se pro účely této směrnice rozumí smluvní pojistný vztah, který vznikne mezi klientem a makléřem v důsledku zprostředkování uzavření smlouvy o životním pojištění.

7. Politicky exponovanou osobou se rozumí fyzická osoba:
a) Která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech v hodnosti generála, člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu), velvyslanci nebo chargé d´affaires, nebo osoba, která vysoké funkce vykovává v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizací (např. europoslanci), která má bydliště mimo Českou republiku nebo vykonává uvedenou funkci mimo Českou republiku a to po dobu výkonu této funkce a po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce
b) Která je k osobě uvedené v písm. a):
- ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském
- ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písm.a) osobou ve vztahu manželském (zeťové a snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
- je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popř. svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písm.a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písm.a), nebo
- je skutečným majitelem právnické osoby, popř. svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písm.a).
Je-li známa povinnost identifikace klienta, je vždy nutné zjistit (např.dotazem), zda klient je či není politicky exponovanou osobou.
8. Skutečným majitelem se rozumí:
a) U podnikatele:
- Fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku tohoto majitele, nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo u jiných osob,
- Fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25% hlasovacích práv tohoto podnikatele, disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnosti ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
- Fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25% hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo
- Fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele
b) U nadace nebo nadačního fondu
- Fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25% z rozdělovaných prostředků, nebo
- Nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v jejichž zájmu působí,
c) U sdružení podle jiného právního předpisu, obecně prospěšné společnosti anebo jiné obdobné osoby a v případě svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího právního řádu fyzický osoba,
- Která disponuje více než 25% jejich hlasovacích práv nebo majetku
- Která má být příjemcem alespoň 25% z rozdělovaných prostředků, nebo
- V jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich výnosů
9. Zprostředkovatel pojištění je osoba, která uskutečňuje sjednání obchodu.

10. Životním pojištěním, nebo pojištěním se rozumí pojistění vymezená jako odvětví životních pojištění v příloze 1 části A zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších právních předpisů (viz příloha č.1 směrnice).

11. Osobou blízkou je osoba v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel a partner, jiné osoby v rodinném a obdobném poměru jsou rovněž považovány za osoby blízké pod podmínkou, že by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

III. Podezřelý obchod

1. O podezřelý obchod v životním pojištění se jedná vždy, pokud
a) Klientem je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, tj. např. osoba uvedená v příloze nařízení vlády č. 210/2008 Sb., v platném znění, nebo osoba uvedená v seznamech na příslušných internetových adresách: http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
b) Klient odmítá provedení identifikace podle čl.V nebo podle kontroly čl.IX., nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná, nebo klient není schopen předložit průkaz totožnosti k ověření podoby a dalších identifikačních údajů zaměstnancem makléře nebo zprostředkovatelem pojištění.

2. O podezřelý obchod v životním pojištění se může jednat zejména v případě, že:
a) Zaměstnanec nebo zprostředkovatel pojištění má pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi (viz čl.V), zejména jde o případy, kdy klientem uvedené údaje se neshodují s údaji uvedenými v jím předloženém průkazů totožnosti, nebo má jen náhradní průkaz bez fotografie,
b) Klient se sice podrobí identifikaci, ale platí pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Více(zejména jednorázové) nebo mimořádné pojistné ve výši, která pro sjednaný typ pojištění je neobvykle vysoká nebo ve výši, která výrazně neodpovídá povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům a odmítne podepsat prohlášení o původu těchto peněžních prostředků (viz příloha č.2 směrnice) nebo doložit jejich původ a vlastnictví jinak,
c) Klient, který má právo na jednorázové plnění z pojištění vyšší než 2 500 EUR nebo na opakované plnění vyšší než 1 000 EUR za běžný rok a který dosud nebyl identifikován a před výplatou plnění se odmítne identifikovat,
d) Klient vypoví životní pojištění s neobvykle vysokým zaplaceným jednorázovým nebo mimořádným pojistným do dvou měsíců od uzavření pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy nebo mimořádné pojistné v neobvykle krátké lhůtě po vložení najednou nebo postupně vyzvedne,
e) Klient, se kterým by pojistná smlouva Pojistná smlouva - Pojistná smlouva je smlouvou o ... Víceměla být uzavřena nebo kterému má být plnění z životního pojištění vyplaceno, je občanem jiného států, než je stát EU, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Island, Norsko, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a Japonsko nebo má v tomto jiném státu pobyt, nebo, je-li právnickou osobou, která má v jiném státu sídlo,
f) Klient žádá o výběr části vložených finančních prostředků ze životního pojištění a to brzy po zaplacení pojistného,
g) Klient určí obmyšlenou osobou osobu, ke které zřejmě nemá nebo nemůže mít žádný vztah,
h) Klient přijímá podmínky pojištění zjevně nemající žádný vztah k jeho zdraví či věku, nebo žádá pojistný produkt, který pro něj nemá žádný zřejmý účel,
i) Klient uzavírá pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy s vysokými pojistnými částkami, které se zdají být v rozporu s potřebami klienta
j) Klient neprojevuje žádný zájem o plnění smlouvy, ale projevuje mnohem větší zájem o předčasné zrušení (výpověď) smlouvy,
k) Klient poskytuje minimální nebo zjevně fiktivní informace nebo poskytuje informace, které je obtížné nebo nákladné pro makléře ověřit (např. při ověřování původu majetku klienta),
l) Klient uzavírá pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy s vysokými pojistnými částkami a během krátkého období vypovídá pojistnou smlouvu, žádá o vrácení splatné částky v hotovosti třetí straně bez ohledu na případné ztráty v důsledku předčasného ukončení smlouvy,
m) Klient provádí v hotovosti neobvykle vysoké jednorázové platby v situacích, kdy k tomu nejsou zjevné rozumné důvody.

IV. Postup při zjištění podezřelého obchodu

Neuskutečnění obchodu (§15 odst. 1 zákona)

1. Zjistí -li zaměstnanec nebo zprostředkovatel podezřelý obchod ve smyslu čl. III odst. 1, odmítne jeho uskutečnění (tj. zejména uzavření či změnu pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy životního pojištění nebo výplatu pojistného plnění z životního pojištění).
2. O skutečnostech týkajících se podezřelého obchodu zaměstnanec, resp. Zprostředkovatel neprodleně informuje kontaktní osobu na e-mailovou adresu bohumir@vitovec.cz

Uskutečnění obchodu, oznámení kontaktní osobě

1. Zjistí-li zaměstnanec či zprostředkovatel pojištění podezřelý obchod ve smyslu čl. III odst. 2 b) – m), je oprávněn obchod uskutečnit.
2. Zaměstnanec nebo zprostředkovatel je povinen takto uskutečněný podezřelý obchod oznámit neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, kontaktní osobě na e-mailovou adresu bohumir@vitovec.cz
3. O oznámení podezřelého obchodu kontaktní osobě, o plnění informační povinnosti pojišťovnou ani o jiných skutečnostech týkajících se oznámení a šetření podezřelého obchodu nesmí zaměstnanec nebo zprostředkovatel klienta informovat.
Postup kontaktní osoby při zjištění podezřelého obchodu
1. Kontaktní osoba každé oznámení o podezřelém obchodu neprodleně prověří a výsledek prověření písemně zaznamená. Oznámení a záznam o prověření podezřelého obchodu musí být uchován po dobu 10 let.
2. Kontaktní osoba oznámí podezřelý obchod Ministerstvu financí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho zjištění. Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, oznámí kontaktní osoba podezřelý obchod neprodleně po jeho zjištění.
3. O dalším postupu při zjištění podezřelého obchodu informuje kontaktní osoba příslušné úseky a společně stanoví další postup.
4. Kontaktní osoba poskytuje potřebnou součinnost Ministerstvu financí, zejména na žádost Ministerstva financí v jím stanovené lhůtě sdělí údaje o obchodech, jež souvisí s povinností identifikace, nebo ohledně nichž ministerstvo provádí šetření, předloží ministerstvem požadované doklady o těchto obchodech nebo k nim umožní přístup pověřeným zaměstnancům ministerstva a poskytne informace o osobách, které se jakýmkoli způsobem těchto obchodů zúčastnili.

Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

1. Oznámení podezřelého obchodu obsahuje zejména tyto informace:
a) Identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu a identifikační údaje toho, jejž se oznámení týká: v případě fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; u podnikatele také obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo. Je-li fyzická osoba v oznamovaném obchodu zastoupena, také údaje toho, kdo jedná jejím jménem; v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, identifikační údaje fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, a identifikační údaje osoby, která jménem právnické osoby v daném obchodu jedná. Je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická osoba, uvedou se i její identifikační údaje;
b) Předmět a podstatné okolnosti podezřelého obchodu, které jsou makléřovi známy, zejména důvod transakce, který uvádí účastník obchodu, popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti platby, časové údaje, čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky, ohledně nichž je oznámení podáváno, a všech účtů, na které nebo z nichž byly nebo mají být prostředky převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci makléř přístup, měnu, čím je obchod podezřelý, případně i zjištěná telefonní a faxová čísla, popis a evidenční čísla dopravních prostředků, popis chování účastníka obchodu a jeho společníků a další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci, případně jakékoli další informace, které by mohly s podezřelým obchodem souviset a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu;
c) Zda a kdy byl obchod proveden, či zda byl odložen podle §20 odst. 1 nebo §20 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., případně důvod, proč obchod byl nebo nebyl proveden;
d) Kontaktní informace fyzické osoby, která za makléře podává oznámení podezřelého obchodu nebo kód kontaktní osoby, možnosti spojení k přijetí pokynů od Ministerstva financí, včetně možnosti spojení mimo obvyklou pracovní dobu (telefon, fax, email);
e) Datum, čas a místo podání oznámení a podpis kontaktní osoby, která odpovídá za správnost uvedených údajů.
2. Součástí oznámení jsou kopie v oznámení uváděných a s předmětem oznámení souvisejících dokladů, které má makléř k dispozici. Identifikační údaje není třeba podrobně rozepisovat, jsou-li doloženy v příloze oznámení kopií části příslušného dokladu (např. výpisem z obchodního rejstříku, kopií průkazu totožnosti, apod.), která tyto údaje obsahuje.
3. Oznámení podezřelého obchodu se podává písemně nebo ústně do protokolu v místě určeném po předchozí domluvě. Za písemné oznámení se považuje též oznámení podané elektronicky technickými prostředky zajišťujícími zvláštní ochranu přenášených údajů.
U všech operací na smlouvách životního pojištění, pokud klient jeví znaky podezřelého obchodu, oznámí zaměstnanec nebo zprostředkovatel tuto skutečnost kontaktní osobě a vyčká na její stanovisko.
4. Kontakty na Ministerstvo financí:
- Telefonní a faxová čísla: +420 257044501, +420 603587663 (v době do 16-18 hod a během dnů pracovního klidu a svátků), +420 257044502 (fax)
- Osobní doručení: Podatelna MF, Letenská 15, 118 10 Praha 1
- Elektronická adresa: fau@mfcr.cz (nelze využít pro podávání oznámení o podezřelém obchodu)
- Poštovní adresa: Ministerstvo financí ČR, finanční analytický útvar, poštovní přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1

Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním příkazu klienta by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu, zaměstnanec nebo zprostředkovatel odloží jeho splnění ve smyslu §20 zákona č. 253/2008 Sb., ohlásí tento kontaktní osobě, která jej neprodleně oznámí příslušné složce ministerstva financí (MF). Splnění příkazu klienta je možné v tomto případě vykonat nejdříve 24 hodin od oznámení na MF, pokud MF tuto lhůtu oznámením kontaktní osobě neprodlouží až na 72 hodin.
Pokud MF do konce této lhůty neoznámí kontaktní osobě podání trestního oznámení, bude příkaz klienta odpovědným zaměstnancem, na základě povolení kontaktní osobou, proveden.
Pokud MF podá trestní oznámení, sdělí toto kontaktní osobě povinného a zaměstnanec, na základě povolení kontaktní osobou, provede příkaz klienta až po uplynutí 3 kalendářních dnů od podání trestního oznámení.

V. Identifikace klienta při pojišťovací činnosti

Identifikaci provádí zaměstnanec nebo zprostředkovatel za fyzické přítomnosti identifikovaného, který je povinen k identifikaci předložit příslušné doklady (viz odst. 4 – 7).
1. Zaměstnanec nebo zprostředkovatel pojištění při sjednávání životního pojištění je povinen identifikovat klienta, pokud:
a) Běžné pojištění za kalendářní rok je vyšší než 1 000 000 EUR,
b) Jednorázové pojistnéJednorázové pojistné - Pojistné stanovené na celou dobu ... Více je vyšší než 2 500 EUR,
c) Jde o pojištění s možností platit jednorázové nebo mimořádné pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Víces možností provádět výběry z účtů,
d) Jde o pojištění spojené s investičním fondem,
e) Zjistí, že klientem je politicky exponovaná osoba (viz čl. II. odst. 7),
f) Jedná se o případy podezřelého obchodu (viz čl. III)
Zprostředkovatel pojištění je dále povinen při každé další vhodné příležitosti (jednání s klientem) ověřit, zda nedošlo ke změně zjištěných a uchovávaných identifikačních údajů dle této směrnice. Zjistí-li změnu zjištěných a uchovávaných identifikačních údajů klienta, zajistí jejich aktualizaci (viz čl.IX odst. 5).
2. Zaměstnanec makléře, resp. Zprostředkovatel je povinen identifikovat klienta nejpozději před výplatou plnění z životního pojištění (zvýšenou pozornost přitom věnuji osobám obmyšlenýObmyšlený - Oprávněná osobaOprávněná osoba - Osoba, které v důsledku pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Více... Více, které vzniká právo ... Vícem), pokud:
a) Opakovaná plnění nebo opakované výběry z účtů v jednom kalendářním roce jsou vyšší než 1 000 EUR,
b) Se jedná o opakovaný prodej části podílových jednotek z účtů v hodnotě vyšší než 1000 EUR,
c) Jednorázové plnění nebo jednorázový výběr z účtů je vyšší než 2 500 EUR,
d) Se jedná o jednorázový prodej části podílových jednotek z účtů v hodnotě vyšší než 2500 EUR,
e) Zjistí, že klientem je politicky exponovaná osoba (viz čl. II. odst. 7),
f) Jedná se o případy podezřelého obchodu (viz čl. III.).
3. Identifikace klienta se neprovádí v případě, že klientem je:
a) Tuzemská úvěrová instituce (např. banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo) nebo tuzemská finanční instituce (např. penzijní fond, investiční fond, investiční společnost, osoby oprávněné k poskytování leasingu, pojišťovna, zajišťovna, samostatný likvidátor pojistných událostí),
b) Zahraniční úvěrová nebo finanční instituce působící zejména na území států Evropské unie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Islandu, Norska, USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu nebo Japonska,
c) Ústřední orgán státní správy, ČNB nebo vyšší územní samosprávný celek.
4. Při identifikaci klienta, fyzické osoby, zaměstnanec makléře, resp. zprostředkovatel pojištění
a) Ověří a na formulář pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy případně jiný předepsaný formulář (žádanka, hlášenka) zaznamená identifikační údaje klienta z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny (nejsou-li potřebné identifikační údaje klienta v průkazu totožnosti uvedeny, je nutné vyzvat klienta k doložení potřebných údajů jiným způsobem (např. výpisy z registrů). Průkazem totožnosti je doklad vydaný orgánem veřejné správy s vyobrazením klienta, držitele průkazu
b) Zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti
c) Ověří shodu podoby klienta s vyobrazením v průkazu totožnosti
Identifikačními údaji klienta se rozumí jeho jméno, příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a pokud toto nebylo přiděleno tak datum narození, místo narození, pohlaví a státní občanství. Jde-li o podnikající fyzickou osobu, je jejím identifikačním údajem též její obchodní firma odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo.
5. Při identifikaci klienta, právnické osoby, zaměstnanec makléře, resp. zprostředkovatel pojištění
a) Ověří a na formulář pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy případně jiný předepsaný formulář (žádanka, hlášenka) zaznamená identifikační údaje právnické osoby z obchodního rejstříku nebo jiného úředního registru ne staršího tří měsíců,
b) V rozsahu podle odst. 4 provede identifikaci fyzické osoby, která jménem právnické osoby v daném obchodu jedná, je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje
c) Založí kopii dokumentu o existenci právnické osoby do spisu pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy nebo pojistné události
d) Pokud v daném obchodu jedná jménem právnické osoby jiná právnická osoba, provede také její identifikaci
e) Založí kopii dokumentu o existenci právnické osoby do spisu pojistné smlouvy nebo spisu pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Víceudálosti
Identifikačními údaji právnické osoby se rozumí obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí) a identifikační údaje fyzických a právnických osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem právnické osoby.
6. Při identifikaci klienta zastoupeného na základě plné moci zaměstnanec makléře, resp. zprostředkovatel pojištění:
a) Provede a zaznamená identifikaci zmocněnce (tj. osoby, která je na základě plné moci oprávněna jednat za jiného jeho jménem) podle odst. 4 (resp. odst. 5)
b) Uloží plnou moc nebo její ověřenou kopii a údaje o klientovi předané pojišťovně zmocněncem k pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvě nebo do spisu pojistné události.
7. Při identifikaci klienta zastoupeného zákonným zástupcem zaměstnanec makléře, resp. zprostředkovatel pojištění:
a) Provede a zaznamená identifikaci zákonného zástupce podle odst. 4 (např. jednoho z rodičů dítěte),
b) Z předložených dokladů (např. rodný list dítěte) ověří identifikační údaje klienta, zaznamená je a kopie těchto dokladů uloží k pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvě nebo spisu pojistné události.
8. Pokud brání provedení identifikace za fyzické přítomnosti identifikované osoby podle odst. 1-7 závažné důvody, může osoba, která má být identifikována požádat o provedení identifikace notáře, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo držitel poštovní licence a jimi vydanou listinu o identifikaci (včetně příloh) doručit makléři. Za závažný důvod lze považovat např. omezenou mobilitu klienta nebo jiné zdravotní důvody, péči o závislou osobu, výše cestovních nákladů nebo časová náročnost, které by s ohledem na hodnotu poskytované služby nepřiměřeně zdražovaly její poskytnutí, nebo bránily poskytnutí v požadovaném termínu, apod. Obchod lze v takovém případě uskutečnit teprve poté, kdy bude listina o identifikaci spolu s přílohami, které s ní budou pevně spojeny do svazku, doručena makléři. O těchto podmínkách musí být klient odpovídajícím způsobem informován.
9. Pořizování fotokopií předkládaných dokladů k identifikaci klienta, fyzické osoby, je dovoleno jen se souhlasem klienta. Výpisy z těchto dokumentů lze pořizovat i bez souhlasu klienta. Klient je povine poskytnout informace k provedení identifikace a předložit k jejich ověření doklady.
10. Při obchodu, který podléhá identifikaci dle této směrnice, je zaměstnanec, resp. zprostředkovatel pojištění povinen vyzvat klienta, aby prohlásil, zda je politicky exponovanou osobou či nikoliv. Poučení o tom, kdo je považován pro účely této směrnice za politicky exponovanou osobou (viz čl. II odst. 7) je součástí příslušného tiskopisu (např. formuláře pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy.

VI. Postup zaměstnance nebo zprostředkovatele při identifikaci klienta

Neuskutečnění obchodu (§15 odst. 1 zákona)

Zaměstnanec nebo zprostředkovatel pojištění odmítne uskutečnění obchodu v případě, že:
a) Klient se odmítne podrobit identifikaci v rozsahu dle této směrnice, je-li dána identifikační povinnost podle čl.V odst. 1-10,
b) Klient odmítne doložit plnou moc podle čl.V odst. 6,
c) Klient neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, zejména nesdělí informace v potřebném rozsahu nebo nepředloží požadované dokumenty,
d) Z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta, ačkoliv je dána identifikační povinnost podle čl. V odst. 1-10, nebo
e) Má-li zaměstnanec nebo zprostředkovatel pojištění provádějící identifikaci pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

Neuskutečnění obchodu s politicky exponovanou osobou (§15 odst. 2,3 zákona)

1. Zaměstnanec nebo zprostředkovatel neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, pokud nemá předchozí souhlas oblastního ředitele nebo ředitele úseku interních sítí nebo souhlas ředitele externích sítí, kteří o udělení souhlasu neprodleně informují kontaktní osobu.
2. Podmínkou udělení souhlasu dle odst. 1 je ověření původu majetku užitého v tomto obchodu. Ověření původu majetku užitého v obchodu zajistí zaměstnanec nebo zprostředkovatel bez zbytečného odkladu, a to na základě výzvy příslušného ředitele uvedeného v odst. 1 za použité prohlášení o původu peněžních prostředků (vit příloha 2 směrnice)

VII. Identifikace klienta při zprostředkovatelské činnosti

Nabízí-li zaměstnanec makléře v rámci výkonu makléři povolené zprostředkovatelské činnosti (viz čl.I odst. 3) produkt nebo služby třetí osoby (např. člena finanční skupiny České spořitelny), řídí se při identifikaci a dalších postupech interními pokyny této třetí osoby, se kterými byl seznámen/proškolen.

VIII. Přijatelnost klienta a jeho rizikový profil

Makléř v rámci systému řízení rizik souvisejících s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu zavádí a uplatňuje pravidla přijatelnosti klienta. Pravidla přijatelnosti klienta berou ohled na rizikový profil klienta, který může rovněž indikovat podezřelý obchod ve smyslu čl. III. Rizikový profil zohledňuje rizikové faktory uvedené v následujících odstavcích I – III.

Klientské riziko
Zvýšenou úroveň klientského rizika představují pro účely této směrnice:
a) Klienti řídící svoje podnikatelské vztahy nebo transakce za neobvyklých okolností,
b) Klienti, u nichž struktura nebo povaha podnikatelské jednotky nebo vztahu činí obtížným identifikovat skutečného vlastníka nebo kontrolující podíly,
c) Intenzivní obchody v hotovosti, zejména:
 Podnikání v peněžních službách (například podnikatelské jednotky nabízející transfer peněz, směnárny, apod.),
 Kasina a další sázkové a herní aktivity,
 Subjekty, jež generují podstatné částky hotovosti pro určité transakce
d) Nadace a jiné neziskové organizace, které nejsou předmětem monitoringu a dohledu (zvláště ty, jež operují na příhraniční bázi)
e) Osoby ovlivňující tok informací, jako účetní, právníci nebo jiní odborníci mající účet u finanční instituce a jednající jménem svých klientů a kde finanční instituce příliš spoléhá na tyto uvedené osoby
f) Klienti, kteří jsou politicky exponované osoby (viz čl. II. 7.).
Z hlediska rizika jsou klienti rozděleni do následujících kategorií:
• Přijatelní
• Přijatelní se souhlasem kontaktní osoby, resp. MF
• Nepřijatelní
Do kategorizace klientského rizika zasahuje i produktové riziko, tzn. jaký produkt ten který klient požaduje uzavřít, zda z hlediska zákona vysoce nebo nízko rizikový. Při uzavření smlouvy nízkorizikových produktů se tedy snižuje i rizikovost klienta jako takového.
• S klientem, u něhož je rizikovost posouzena jako přijatelná, uzavře zaměstnanec nebo zprostředkovatel smlouvu přímo
• Pokud existuje u klienta po posouzení rizikovosti možnost podezřelého obchodu, postupuje zaměstnanec nebo zprostředkovatel dle uvedeného v čl.IV. této směrnice
• S nepřijatelným klientem, tzn. s tím, který svým jednáním jednoznačně naplňuje znaky podezřelého obchodu ve smyslu zákona, zaměstnanec nebo zprostředkovatel smlouvy neuzavře a navíc jej zařadí na interní seznam „černých klientů", tj. těch, se kterými nelze ze strany povinné osoby ani v budoucnu žádnou další smlouvu životního pojištění uzavřít. Tuto skutečnost oznámí kontaktní osobě.
• Požaduje-li klient v průběhu pojištění splnění příkazu, který naplňuje znaky nepřijatelnosti dle zákona, postupuje zaměstnanec nebo zprostředkovatel v souladu s uvedeným v čl. IV. této směrnice.
Rizikový profil klienta je sestaven zaměstnancem nebo zprostředkovatelem pouze u rizikových klientů, v souladu s uvedených v odst. 2, §5 Vyhlášky 281/2008 Sb.

Produktové riziko
1. Vyšší rizikový profil produktu pro účely této směrnice představuje:
a) Přijímaní plateb (pojistného) od třetích stran,
b) Přijímaní vysokých částek v hotovosti
c) Přijímání častějších plateb (nad rámec pravidelných plateb pojistného)
d) Poskytování významné pružnosti, pokud jde o správu investic, aby bylo možné rychlé ukončení či výběr (přes odbytné/odkupné Odkupné - Část pojistného ukládaná pojistitelem jako ... Vícenebo zápůjčku/mimořádný výběr) bez prohibitivních ztrát,
e) Možnost obchodování na sekundárním trhu (investiční životní pojištění),
f) Použití jako zástavy za půjčku.
2. Nižší rizikový profil produktu pro účely této směrnice představuje:
a) Omezená schopnost přijímat platby od třetích stran,
b) Omezení celkové investice na poměrně nízkou hodnotu s ohledem na platné právo nebo firemní politiku,
c) Pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy s relativně nízkou hodnotou běžného pojistného, které může být hrazeno pouze bezhotovostně,
d) Rizikové životní pojištění.
3. Úroveň produktového rizika
a) Nízkou úroveň produktového rizika představuje pro účely této směrnice:
• Připojištění – úrazové, invalidity, pro případ nemoci, právní ochrany, závažných onemocnění, pracovní neschopnosti a nákladů domácnosti,
• Pojištění hrazené plně nebo částečně zaměstnavatelem.
b) Střední úroveň produktového rizika představuje pro účely této směrnice důchodového pojištění
c) Zvýšenou úroveň produktového rizika představuje pro účely této směrnice:
Jednorázové pojistnéJednorázové pojistné - Pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícestanovené na celou dobu ... Více, možnost odbytného/odkupního na smlouvách s běžným pojistným smlouvy s možností vkladu mimořádného pojistného
• Flexibilní investiční životní pojištění s možností prodeje podílových jednotek
• Pojištění rizika pro případ smrti nebo dožití
Podmínky identifikace klienta podle zákona při pojistném plnění se týkají kategorie se zvýšenou úrovní rizika. U ostatních rizikových kategorií je u pojištění dostatečné ověření totožnosti klienta.

Postup při zjištění a vyhodnocení rizikového klienta (§5 odst. 1 písm. d) vyhlášky)

1. Zaměstnanec makléře, resp. zprostředkovatel, který s rizikovým klientem smlouvy uzavírá, vyplní na předepsaný tiskopis rizikový profil klienta-pojistníka
2. Archivaci a aktualizaci zajišťuje u příslušné obchodní sítě úsek interních sítí, resp. úsek externích sítí.
3. S ohledem na naplnění účelu této směrnice jsou odpovědné úseky povinny přijmout v jednotlivých nestandardních případech přiměřená opatření

IX. Kontrola provádění identifikace, kontrola klienta

1. Úsek životního pojištění kontroluje při akceptaci provedení identifikace k uzavřeným pojistným smlouvám na životní pojištění s klienty, kteří identifikaci podle této směrnice podléhají, a zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků; po obdržení informace o změně identifikačních údajů klientů zajistí jejich aktualizaci. Tutéž povinnost má při výplatě pojistného plnění ze smlouvy, pokud plnění identifikaci podle zákona podléhá.
2. Před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší, a dále bez ohledu na hodnotu obchodu v případě podezřelého obchodu (viz čl. III), nebo obchodu s politicky exponovanou osobou (viz čl. II. odst. 7), při uskutečnění tohoto obchodu a následně v době trvání obchodního vztahu, zejména při změně pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy životního pojištění (viz čl. II. odst. 5), provádí zaměstnanec nebo zprostředkovatel kontrolu klienta.
3. Kontrola klienta zahrnuje:
a) Dotaz na sdělení informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu
b) Dotaz na skutečně majitele, pokud je klientem právnická osoba
c) Žádost o sdělení informací potřebných pro provádění průběžného sledování sjednaného životního pojištění včetně přezkoumání jednotlivých prováděných obchodů v průběhu trvání pojištění za účelem zjištění, zda uskutečňované obchody jsou v souladu s tím, co makléř ví o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu (viz čl. VIII)
d) Dotaz na zdroje peněžních prostředků.
Dotazy jsou položeny písemně prostřednictvím žádanky/hlášení a zaměstnanec nebo zprostředkovatel zajistí jejich vyplnění.
4. Kontrola klienta se neprovádí v případě, že:
a) Klienta je tuzemská úvěrová instituce (např. banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo) nebo tuzemská finanční instituce (např. penzijní fond, investiční fond, investiční společnost, osoby oprávněné k poskytování leasingu, pojišťovna, zajišťovna, samostatný likvidátor pojistných událostí),
b) Klientem je zahraniční úvěrová nebo finanční instituce působící zejména na území států Evropské unie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Islandu, Norska, USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu nebo Japonska,
c) Klientem je ústřední orgán státní správy, ČNB nebo vyšší územní samosprávný celek,
d) Jednorázové pojistnéJednorázové pojistné - Pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícestanovené na celou dobu ... Více, vklad nebo plnění nepřesahuje částku 2 500 EUR,
e) Pojistné, souhrn pravidelných vkladů nebo plnění v jednom kalendářním roce nepřesahuje částku 1 000 EUR
V těchto případech zaměstnanec nebo zprostředkovatel ověří, zda podle informací, jež má pojišťovna k dispozici, nepřestavuje klient, produkt nebo obchod zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. V případě pochybností se kontrola klienta provede i v těchto případech.
5. Zaměstnanec nebo zprostředkovatel, který v době trvání životního pojištění přijímá požadavek klienta na změnu jeho pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy (změna pojistníka, změna pojistné částky či rozsahu pojistného krytí s ročním pojistným vyšším než 1 000 Euro) ověří při této příležitosti správnost a úplnost jeho identifikačních údajů a zajistí jejich případnou aktualizaci. Zvýšenou pozornost věnuje zejména klientem oznamovaným změnám jeho jména nebo bydliště nebo změnám obmyšlené osoby, která nemá vztah k pojištěnému. Pokud je tato změna obchodem ve smyslu čl. II. odst. 5, pak zaměstnanec, resp. zprostředkovatel provede identifikaci klienta v souladu s příslušnými ustanoveními této směrnice. Zaměstnanec nebo zprostředkovatel bezodkladně předá aktualizované identifikační údaje klienta úseku životního pojištění.
6. Zaměstnanec nebo zprostředkovatel žádá při obchodu s částkou 15 000 EUR a vyšší klienta o vyplnění formuláře o původu finančních prostředků. Není-li doložen při akceptaci smlouvy, vyžaduje ho dodatečně úsek životního pojištění, v ostatních případech úsek ekonomický.
7. Úsek ekonomický kontroluje, zda nedochází na pojistných smlouvách k finančním operacím, které jsou s ohledem na jejich četnost nebo výši neobvyklé nebo vzbuzují podezření. Zjištění takové situace oznamuje kontaktní osobě a nadále se postupuje podle jejích pokynů.
Automaticky je zpracovávána měsíční sestava smluv s neobvyklým pohybem finančních prostředků (četnost, výše částek).
8. Pokud se zjištěné nedostatky dle odst. 1 a 2 tohoto článku nepodaří odstranit v rámci akceptace pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvy, může být její platnost v souladu s právními předpisy ukončena. Pokud oprávněná osobaOprávněná osoba - Osoba, které v důsledku pojistné ... Více neprojeví dle odst. 2, poskytne pojistitel Pojistitel - Právnická osoba, která je oprávněna ... Vícepojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Víceplnění až po jejím doplnění (viz čl. 10 odst. 7 VPPPO)
9. Úsek ekonomický ověřuje před výplatou mimořádného pojistného oprávněné osobě úplnost již získaných identifikačních údajů a zajišťuje jejich případnou aktualizaci.
10. Úsek životního pojištění ověřuje před uskutečněním prodeje podílových jednotek, výplatou odkupního nebo výběru z kapitálové hodnoty oprávněné osobě úplnost již získaných identifikačních údajů a zajišťuje jejich případnou aktualizaci.
11. Zaměstnancům pojišťovny, resp. zprostředkovatelům pojištění je zakázáno inkasovat částky větší než 6 000 EUR na jednu pojistnou smlouvu životního pojištění v hotovosti.
12. Noví klienti jsou v rámci kontroly automaticky porovnáváni se „Seznamem fyzických osob a organizovaných skupin" (viz příloha č. 3 směrnice), a dále se seznamem Evropské komise, uvedeným pod odkazem níže. Případná shoda je hlášena kontaktní osobě k zajištění informací ve vztahu k FAÚ MF, dále na úsek životního pojištění, kde dojde k vypovězení smlouvy.
http://ec.europa.eu/external_reations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
13. Úsek životního pojištění doplňuje v průběhu pojištění, na základě sdělení kontaktní osoby, seznam „černých klientů".

X. Kontaktní osoba

1. Představenstvo určuje jako zaměstnance makléře určeného pro styk s Ministerstvem financí ČR v záležitostech upravených zákonem a touto směrnicí (dále jen „kontaktní osoba) pana Bohumíra Vítovce, tel. 777 718 584, e-mail: bohumir@vitovec.cz. Kontaktní osoba může být rozhodnutím představenstva změněna. Změna je neprodleně oznamována Ministerstvu financí ČR, zaměstnancům a dalším osobám, jejichž činnosti se tato směrnice týká.
2. Kontaktní osoba přijímá oznámení o podezřelých obchodech od zaměstnanců makléře, resp. zprostředkovatelů a dále je zpracovává podle zákona (viz §§18 – 20 zákona).
3. Kontaktní osoba zabezpečuje splnění povinností týkající se vyřízení, sledování a evidence přijatých oznámení o podezřelých obchodech; dokumentace týkající se přijatých oznámení a způsobu jejich vyřízení je archivována u kontaktní osoby po dobu 10 let.
4. Kontaktní soba poskytuje informace na žádost Ministerstva financí ČR (viz §24 zákona). Odpověď připravuje v součinnosti s úsekem interního auditu, případně s ostatními dotčenými útvary.

XI. Uchovávání a zpřístupňování informací

1. Identifikační údaje získané v souladu s touto směrnicí, kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, originál nebo ověřená kopii plné moci (v případě zastupování) se uchovávají po dobu 10 let od ukončení obchodu (pojištění).
2. Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace se uchovávají po dobu 10 let od ukončení obchodu (pojištění).
3. Desetiletá lhůta (viz odst. 1 a 2) začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl obchod (pojištění) ukončen.
4. Údaje a doklady dle odst. 1 a 2 se evidují k příslušnému obchodu podle jeho charakteru (např. k pojistné Pojistné - Úplata za soukromé pojištění. ... Vícesmlouvě, pojistné události, apod.).
5. Žádný zaměstnanec makléře, ani zprostředkovatel není oprávněn uchovávané údaje a doklady v jakékoli formě zpřístupnit třetí osobě bez písemného souhlasu kontaktní osoby nebo jí pověřené osoby. Uchovávané údaje a doklady se zpřístupňují pouze prostřednictvím kontaktní osoby v zákonem stanoveném rozsahu a formě Finančnímu analytickému útvaru Ministerstva financí ČR na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě. Prostřednictvím kontaktní osoby jsou tyto údaje poskytovány na základě žádosti ČNB a orgánů uvedených v § 39 zákona.

XII. Školení

1. Osoby:
a) Které se jako zaměstnanci makléře na obchodech přímo podílejí nebo mohou podílet nebo takovou činnost přímo řídí či kontrolují, tj. zejména získatelé a jejich přímí nadřízení, vedoucí poboček, oblastní ředitelé a zaměstnanci obchodních úseků,
b) Které jsou zaměstnanci úseku životního pojištění, úseku interního auditu a odboru plateb ekonomického úseku,
c) Které pro pojišťovnu vykonávají činnost podle písm. a) nebo se na ní podílejí na základě jiné než pracovní smlouvy (viz čl. XIV) se účastní alespoň jednou za 12 měsíců školení k této směrnici nebo provedou e-learningový test. Nová osoba je poprvé proškolena před zařazením k výkonu práce nebo činnosti uvedeným v písm. a)-c). Obsahem školení je zejména typologie a znaky podezřelých obchodů, postupy k provádění identifikace a kontroly klienta, typologie a znaky podezřelých obchodů a postupy při zjištění podezřelého obchodu. Obsah školení je průběžně aktualizován podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
2. Proškolení směrnice zabezpečuje:
a) Úsek interních sítí ve spolupráci s oblastními ředitelstvími pro osoby uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku
b) Úsek externích sítí pro své zaměstnance; dále upozorňujeme zprostředkovatele pojištění na nutnost proškolení zák.č. 252/2008 Sb. v platném znění a jeho prováděcích předpisů
c) Úsek životního pojištění pro své zaměstnance
d) Úsek interního auditu pro zaměstnance zařazené v odboru auditu
e) Úsek ekonomický pro zaměstnance zařazené v odboru plateb.
3. Evidence o účasti zaměstnanců na školení je spravována řediteli úseků uvedených v odst. 2 písm. a) – e), do jejichž kompetence spadá i kontrola účasti na školeních prováděných jinou než e-learningovou formou
4. Evidence účasti zprostředkovatelů pojištění na školení a jeho je spravována úsekem interních sítí, který rovněž spravuje veškerá e-learningová školení. Kontrolována je příslušnými oblastními řediteli.

XIII. Mlčenlivost

1. Každý zaměstnanec makléře, resp. zprostředkovatel pojištění je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se oznámení a šetření podezřelého obchodu, o kterých se dozví, včetně okolností ohledně úkonů učiněných Ministerstvem financí ČR nebo plnění informační povinnosti vůči tomuto ministerstvu a dalším subjektům podle čl. XI. této směrnice. Tato povinnost mlčenlivosti změnou pracovního zařazení nebo skončením pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu s makléřem nezaniká.
2. O výjimkách z mlčenlivosti stanovených v odst. 1 rozhoduje v souladu s výjimkami z mlčenlivosti vymezenými v § 39 zákona kontaktní osoba. Každý zaměstnanec, resp. zprostředkovatel pojištění, který obdrží žádost o poskytnutí informací o skutečnostech podléhajících mlčenlivosti podle odst. 1, je povinen takovou žádost zaslat kontaktní osobě, která rozhodne o způsobu a formě jejího vyřízení.

XIV. Společná a závěrečná ustanovení

1. Kontrolu nad plněním povinností stanovených zákonem a touto směrnicí provádí Ministerstvo financí a Česká národní banka. Je-li porušení stanovené povinnosti zákonem definovaným správním deliktem, může být makléři nebo jeho zaměstnanci udělena pokuta.
2. Částky uvedené v této směrnici v EUR jsou pro účely této směrnice přepočítávány podle kurzu vyhlášeného pro příslušnou měnu ČNB a platného pro den, ve kterém je plněna povinnost podle tohoto zákona. Pokud ještě není tento kurs k dispozici, použije se kurs platný pro předcházející den. Pokud je platba rozdělena na několik samostatných plnění, je hodnotou obchodu nebo platby součet takto souvisejících plnění

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 7.8.2012

Bohumír Vítovec ředitel společnosti

Pojištění
pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Nabídka pojištění

Pojištění
pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým.
Připravte se na životní zkoušky.

Nabídka pojištění

377 970 704

Potřebujete poradit?

Napište nám

  • Medica pojištění
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění domácnosti a domu
  • Pojištění úrazu
  • Pojištění osob
  • Pojištění auta
  • Pojištění kybernetických rizik
  • Pomoc s orientací ve světě pojišťovnictví
  • Pojištění lékaren a zdravotních zařízení
Rozšiřte náš tým