Rozšiřte náš tým

Slovník pojmů z oblasti pojištění

a | b | d | e | f | h | i | j | l | n | o | p | s | t | v | z | Ú | Č | Š | Ž
Reset list
Denní odškodné, denní dávka -  Tento termín se používá v úrazovém pojištění (pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem) nebo ve zdravotním pojištění (pojistné plnění za pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici). Jde o pojistnou částku připadající na jeden den léčení úrazu nebo trvání pracovní neschopnosti či pobytu v nemocnici.
Doba čekací -  Doba počínající běžet od počátku pojištění, jejíž délka je stanovena v pojistných podmínkách pro příslušné pojištění.
Doba nezbytného léčení -  Časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení následků tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentním podílem určeným v oceňovacích tabulkách pojistitele, a to v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení příslušného tělesného poškození způsobeného úrazem nebo jako násobek sjednané pojistné částky (denní dávky) a průměrného počtu dnů léčení příslušného tělesného poškození způsobeného úrazem.
Dožití se stanoveného věku -  Skutečnost, že se pojištěný dožije dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění nebo jako počátek výplaty důchodu.
Dynamizace -  Zvýšení pojistného v závislosti na úředně zveřejněné míře inflace v předchozím kalendářním roce a ujednání v pojistné smlouvě a s tím související zvýšení pojistné částky podle pojistněmatematických metod.
03.08. 2021

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.