Rozšiřte náš tým

I chyby při čerpání dotací lze pojistit a zachránit tak projekt i samotného příjemce

Dotace umožňují realizaci celé řady projektů, které by se za jiných okolností uskutečnit nepodařilo. Čerpání finančních prostředků z evropských či jiných fondů však může také způsobit velké nepříjemnosti – v okamžiku, kdy nastane problém. A právě pro tyto případy existuje speciální pojištění.

Chyby, omyly, opomenutí, jako jsou například pozdní podání, nedodržení pravidel, nedostatky ve výběrových řízeních či jiná – i zpětně odhalená – pochybení – to všechno jsou důvody, jež mohou vést k pokutám, ale také ke krácení dotace, tedy ke škodám, které mohou znatelně ovlivnit finanční situaci příjemce dotace, potažmo výrazně narušit realizaci celého projektu.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=LEyemvURnjk[/embedyt]

Pojištění dotací či jednotlivých dotačních projektů přitom před důsledky chyb, omylů a opomenutí chrání nejen samotné žadatele. Velmi efektivně může zajistit také specializované poradenské firmy. V obou případech pojišťovny garantují náhradu škody. To znamená, že zaplatí škody, které v důsledku chyby, omylu či opomenutí reálně vzniknou.

Pojištění v oblasti dotací lze rozdělit do dvou samostatných kategorií:

  • pro žadatele, resp. příjemce;
  • pro poradenské firmy.

Žadatelům, resp. příjemcům dotace nabízejí pojišťovny náhradu rozdílu mezi přiznanou (nárokovatelnou) a skutečně vyplacenou dotací (sníženou v důsledku krácení). Pojištění se obvykle týká nejen samotné realizace projektu (chyby vzniklé v průběhu realizace, jako jsou například nesprávně provedené výběrové řízení, chyby ve výkaznictví či porušení pravidel čerpání dotace) nebo v době povinné udržitelnosti (nedodržení podmínek udržitelnosti projektu).

Pro poradenské firmy lze uzavřít pojištění profesní odpovědnosti. To zahrnuje veškeré aktivity související s přípravou a realizací žádostí i samotných projektů:

  • Poradenství klientům týkající se splnění formálních požadavků na získání dotací.
  • Zpracování žádostí o dotace, kompletace těchto žádostí.
  • Doporučení a zprostředkování kontaktů na experty.
  • Komunikace s příslušnými státními orgány v procesu schvalování a poskytování dotací.
  • Pomoc klientům při zadávání kritérií pro výběrová řízení.
  • Vyhodnocování výběrových řízení.
  • Poradenství právního, finančního a ekonomického charakteru spojené s příslušnými projekty.

Pojištění pro žadatele i poradenské firmy se samozřejmě vztahuje také na chyby pověřených pracovníků. Nicméně žádný zaměstnanec by neměl zapomenout na vlastní pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli. Už proto, že zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat úhradu škody až do výše 4,5násobku jeho průměrné měsíční hrubé mzdy. A pokud není zaměstnanec pro tyto případy pojištěný, zaplatí škodu ze svého. Naopak pojištění zaměstnanci mohou touto cestou uhradit například spoluúčast zaměstnavatele na celkové vzniklé škodě.

18.01. 2022

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.