Rozšiřte náš tým

Slovník pojmů z oblasti pojištění

a | b | d | e | f | h | i | j | l | n | o | p | s | t | v | z | Ú | Č | Š | Ž

Aktuální hodnota individuálního účtu -  Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.
Alokační poměr -  Pojistníkem stanovený Poměr rozdělení a umístění pojistného do jednotlivých realokačních programů a investičních fondů.
Anuita -  Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Asistenční služba -  Pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází v souvislosti s pojistnou událostí (např. pojištění domácnosti, havarijní pojištění, cestovní pojištění, zdravotní pojištění).
Běžné pojistné -  Pojistné stanovené za pojistné období.
Bolestné -  Dávka, která se poskytuje v případě odškodňování úrazů. Výši náhrady hodnotí lékař podle příslušné právní normy. Obdobnou dávkou je takzvaná náhrada za ztížení společenského uplatnění, kterou se z pojištění odpovědnosti odškodňují trvalé následky zdravotního poškození.
Bonifikace -  Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojistníka na škodném průběhu pojištění a poskytuje se ve formě slevy na pojistném.
Bonus -  Sleva z pojistného poskytovaná v určitých případech.
Bonus za bezeškodní průběh -  Sleva z pojistného poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez nehody.
Časová cena -  Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
Činnost související s pojišťovací nebo zajišťovací činností -  Zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou a další činnosti se souhlasem ministerstva.
Denní odškodné, denní dávka -  Tento termín se používá v úrazovém pojištění (pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem) nebo ve zdravotním pojištění (pojistné plnění za pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici). Jde o pojistnou částku připadající na jeden den léčení úrazu nebo trvání pracovní neschopnosti či pobytu v nemocnici.
Doba čekací -  Doba počínající běžet od počátku pojištění, jejíž délka je stanovena v pojistných podmínkách pro příslušné pojištění.
Doba nezbytného léčení -  Časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení následků tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentním podílem určeným v oceňovacích tabulkách pojistitele, a to v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení příslušného tělesného poškození způsobeného úrazem nebo jako násobek sjednané pojistné částky (denní dávky) a průměrného počtu dnů léčení příslušného tělesného poškození způsobeného úrazem.
Dožití se stanoveného věku -  Skutečnost, že se pojištěný dožije dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění nebo jako počátek výplaty důchodu.
Dynamizace -  Zvýšení pojistného v závislosti na úředně zveřejněné míře inflace v předchozím kalendářním roce a ujednání v pojistné smlouvě a s tím související zvýšení pojistné částky podle pojistněmatematických metod.
Excedent -  Část škody, kterou pojišťovna postupuje z převzatého pojištění jiným pojišťovnám, s nimiž je v zajišťovacím poměru.
Fond -  Portfolio investičních instrumentů ve vlastnictví pojistitele složené z dopředu určených typů investic.
Franšíza -  Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Do její výše se plnění neposkytuje. Pokud pojistné plnění přesáhne dohodnutou franšízu, od pojistného plnění se neodečítá (na rozdíl od spoluúčasti).
Hodnota účtu v investičním životním pojištění -  Celkový součet počtu podílových jednotek z jednotlivých investičních fondů vynásobených prodejní cenou podílových jednotek příslušných fondů.
Indexová složka -  Na jejím základě dochází k zachování reálné hodnoty pojistné částky inflačním vyrovnáním.
Jednorázové pojistné -  Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.
Likvidace pojistné události -  Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.
Limit pojistného plnění -  Není-li zákonem stanoveno nebo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, je pojistné plnění pojistitele omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí limitem pojistného plnění. Nelze-li v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu, stanoví se na návrh pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem pojistného plnění. Limit pojistného plnění se v pojistné smlouvě stanoví i v případě, že se soukromé pojištění vztahuje pouze na část hodnoty pojištěného majetku (zlomkové pojištění). Horní hranici pojistného plnění lze určit limitem pojistného plnění i v případě, jestliže tomu odpovídá pojistný zájem.
Nahodilá skutečnost -  Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
Neživotní pojištění -  Soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 393/1999 Sb., o pojišťovnictví. Je to zejména:
Nová cena -  Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.
Obmyšlený -  Oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným,může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného.
Obnosové pojištění -  Soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.
Obvyklá (obecná) cena -  Cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a místě pojištění.
Odkupné -  Část pojistného ukládaná pojistitelem jako rezerva pojistného životních pojištění vypočtená pojistněmatematickými metodami ke dni, kdy pojistiteli byla doručena žádost pojistníka podle § 58 zákona o pojistné smlouvě o výplatu odkupného, nepožádal-li pojistník o odkupné k pozdějšímu dni, nebo ke dni zániku pojištění, zanikne-li pojištění výpovědí, dohodou nebo pro nezaplacení pojistného.
Omezení pojistného plnění -  Stanovení podmínek, za kterých pojistitel není povinen plnit nebo je povinen poskytnout pojistné plnění pouze v omezené výši.
Oprávněná osoba -  Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
Podílová jednotka -  Základní jednotka, která vyjadřuje poměrný podíl hodnoty daného fondu. Má přesně určenou hodnotu. Veškeré platby na investiční životní pojištění probíhají prostřednictvím nákupu a prodeje podílových jednotek.
Podíly na výnosech -  Podíly na zisku z finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy životních pojištění.
Podpojištění -  Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.
Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě -  Bývá jedním z možných připojištění k pojištění domácnosti, lze si jej také většinou sjednat samostatně. Pokud pojištěná osoba případně další příslušníci rodiny způsobí škodu někomu jinému, pojišťovna ji za ně poškozenému uhradí. Jedná si o situace, kdy někomu způsobíme újmu na zdraví, na jeho majetku, způsobíme finanční škodu. Může jít např. o situace, kdy omylem něco rozbijeme, vytopíme sousedy a nebo škodu způsobí náš pes či děti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky, dostatečný rozsah krytých škod.
Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti -  Pojištění kryje rizika, která může pojištěný způsobit někomu jinému jako vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti. Může se vztahovat i na nemovitost ve stavbě či demolici. Bývá součástí pojištění staveb nebo domácnosti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky, dostatečný rozsah krytých škod.
Pojištěný -  Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.
Pojistitel -  Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví.
Pojistka -  Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.
Pojistná částka -  Není-li zákonem stanoveno nebo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, je pojistné plnění pojistitele omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou.Jde-li o soukromé pojištění majetku, jehož pojistnou hodnotu lze určit v době uzavření pojistné smlouvy, je horní hranice pojistného plnění určena pojistnou částkou. Pojistná částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistitel je oprávněn při uzavření pojistné smlouvy přezkoumat hodnotu pojištěného majetku.
Pojistná doba -  Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.
Pojistná hodnota -  Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.
Pojistná smlouva -  Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
Pojistná událost -  Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Pojistné -  Úplata za soukromé pojištění.
Pojistné nebezpečí -  Možná příčina vzniku pojistné události.
Pojistné období -  Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné.
Pojistné plnění -  Finanční plnění, které pojistitel poskytuje v případě vzniku pojistné události (v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, kterými se pojištění řídí).
Pojistné podmínky -  Pojistné podmínky obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.
Pojistné riziko -  Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
Pojistník -  Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Pojistný zájem -  Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.
Pojišťovací agent -  Právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s pojišťovnou.
Pojišťovací činnost -  Uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv, poskytování asistenčních služeb a zpracování osobních údajů s těmito činnostmi souvisejících. Součástí pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny (dále jen „finanční umístění“), uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv (pasivní zajištění) a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků (zábranná činnost).
Pojišťovací nebo zajišťovací makléř -  Právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy.
Pojišťovací zprostředkovatel -  Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.
Poškozený -  Osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný.
Připojištění (doplňkové pojištění) -  Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) typem pojištění. S tímto hlavním typem pojištění však netvoří jeden celek.
Samostatný likvidátor pojistných událostí -  Fyzická nebo právnická osoba, která provádí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.
Škodná událost -  Skutečnost, ze které vznikla škoda (netýká se pojištění osob) a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
Škodové pojištění -  Soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.
Skupinové pojištění -  Soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.
Smluvní ujednání -  Pro smluvní vztahy závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami od zákona a pojistných podmínek.
Soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 393 1999 Sb., o pojišťovnictví. -  Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích a drážních vozidlech, Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích, Pojištění škod na plavidlech, Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel, Pojištění škod na majetku Pojištění odpovědnosti za škodu, Pojištění úvěru, Pojištění záruky (kauce), Pojištění různých finančních ztrát, Pojištění právní ochrany, Pojištění léčebných výloh, Úrazové pojištění a Pojištění nemoci.
Soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. -  Obvyklá (obecná) cena.
Spoluúčast -  V pojistné smlouvě lze dohodnout, že pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud výše škody nepřesáhne hranici stanovenou v pojistné smlouvě. Lze také dohodnout, že se oprávněná osoba bude podílet na úhradě vzniklé škody způsobem stanoveným v pojistné smlouvě (spoluúčast). Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, jejich kombinací s časovým úsekem.
Technická úroková míra (TÚM) -  Zaručený podíl na výnosech z finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy životních pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB.
Trvalé následky úrazu -  Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé (v čase neměnné) poškození zdraví v důsledku úrazu, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části.
Účastník soukromého pojištění -  Pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.
Účet pojistníka -  Individuální účet vedený pojistitelem ke konkrétní pojistné smlouvě tvořený podílovými jednotkami jednotlivých fondů nakoupenými za běžné, jednorázové a mimořádné pojistné. Účet pojistníka může být veden i v Kč, a to u pojištění s vedením účtu.
Úraz -  Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, které pojištěnému během trvání pojištění poškodilo zdraví nebo způsobilo smrt. Jestliže se poškození zdraví projevilo nebo smrt nastala až po skončení pojištění, plní pojistitel tehdy, došlo-li k úrazu během trvání pojištění.
Vinkulace pojištění -  Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch třetí osoby - věřitele pojištěného či pojistníka. Vinkulace může být provedena pouze na základě požadavku pojistníka se souhlasem pojištěného (pokud je osobou odlišnou od pojistníka) a její zrušení lze provést jen se souhlasem třetí osoby v jejíž prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno, pokud tak bylo ujednáno.
Vinkulace pojištění pro pojištění osob: -  Pojistníkem provedené omezení práva pojištěného, resp. oprávněné osoby v pojištění pro případ smrti, na výplatu pojistného plnění.
Výluky z pojištění -  Stanovení podmínek, za kterých pojistitel neposkytne pojistné plnění.
Výroční den počátku pojištění -  Den v kalendářním roce, který se svým označením, tj. číslem dne v kalendářním měsíci i číslem kalendářního měsíce, shoduje se dnem počátku pojištění.
Zelená karta -  Mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení.
Životní pojištění -  Je pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení fyzické osoby (pojištěného). Lze ho sjednat pouze jako pojištění obnosové.
23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.