Rozšiřte náš tým

Bez pojištění odpovědnosti se neobejde nikdo zodpovědný

“Odpovědnost je široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení konkrétní osoby za nějakou věc či jednání, případně zodpovědnost před nějakou instancí. Je třeba rozlišovat mezi odpovědností retrospektivní (za něco, co se už stalo, jako je tomu u odpovědnosti právní) a odpovědností prospektivní (budoucí jednání či chování). Odpovědnost může být omezená a podmíněná, jak tomu bývá v právních vztazích, anebo nepodmíněná a neomezená, jak tomu často je v lidském životě.”

Tak zhruba těmito slovy začíná definice pojmu “odpovědnost” v české verzi celosvětové on-line encyklopedie Wikipedia. Pro potřeby tohoto textu stačí. Jasně totiž určuje, co to znamená, když někdo za něco zodpovídá. A ten, kdo za něco zodpovídá, by měl mít možnost se chránit sám před sebou – před svými chybami a nedostatky. Pojistit se.

A pokud by snad někdo z vás, vážení čtenáři, měl zájem seznámit se s celým textem definice, pak doporučuji navštívit příslušnou stránku (https://cs.wikipedia.org/wiki/Odpovědnost).

Pojištění odpovědnosti musíte mít

Pojištění odpovědnosti patří do kategorie, kterou interně nazýváme anglickým pojmem “must have”, tedy musí mít. A kdo že toto pojištění musí mít? No přece každý. Každý z nás totiž za něco odpovídá. V práci, doma, na výletech a dovolených, při sportu… Ano, je to tak, i když si to mnohdy ani neuvědomujeme, de facto v každém okamžiku neseme za něco zodpovědnost. A potenciální škody mnohdy nejsou nijak malé.

Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Velká odpovědnost nevyplývá pouze z vysokého platu či manažerské pozice. Každý zaměstnanec totiž ze zákona ručí svému zaměstnavateli za škody, které způsobí při výkonu zaměstnání, a to až do výše 4,5násobku hrubé mzdy. Že to není moc? Není, tedy pokud má takový zaměstnanec jiný zdroj příjmů. V opačném případě totiž záleží jen a pouze na zaměstnavateli, zda, v jaké výši a jakým způsobem svůj oprávněný nárok uspokojí.

Ceny pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání nejsou nijak vysoké. Zejména pak v porovnání s částkami, jež namísto samotného zaměstnance uhradí jeho pojišťovna.

Statutární zástupce za svá rozhodnutí zodpovídá v plné výši

Odpovědnost se však samozřejmě týká také případných škod, které vzniknou při výkonu funkce. Například v pozici statutárního zástupce organizace – firmy, úřadu nebo instituce. Příklady, při kterých chybějící pojištění způsobilo příslušným lidem nemalé problémy, bychom jistě našli i ve vašem okolí dost. Ostatně v posledních několika letech i celostátní média opakovaně informují o problémech bývalých obecních zastupitelů či zástupců firem a institucí, kteří se kromě potenciální trestní odpovědnosti za své chování musí vyrovnávat i s požadavky na náhradu způsobené škody.

Náklady na pojištění odpovědnosti statutárních zástupců a manažerů jsou v porovnání s předchozím typem výrazně vyšší. Je to však logické. Pojistné pouze zohledňuje rizika.

Pojistit lze i škody způsobené dětmi a domácími zvířaty

Stejně jako by měl mít každý občan pojištěnou odpovědnost za škody způsobené v zaměstnání, měl by se chránit i před důsledky chyb, neopatrnosti nebo nešťastných náhod v soukromém životě. Zejména, s vědomím, že v rámci tohoto pojištění získá ochranu i před škodami, které způsobí další členové společné domácnosti včetně chovaných domácích zvířat. Pojištění odpovědnosti občana přitom – podobně jako u zaměstnanců – opravdu není nijak nákladné.

Povinná pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti u vybraných profesí

Specifický typ pojištění odpovědnosti se týká vybraných – zákonem určených – profesí, u kterých je uzavření příslušné pojistné smlouvy podmínkou, aby mohli svou profesi vůbec vykonávat. Tato povinnost se týká následujících profesí:

 • autorizovaný architekt
 • autorizovaný inženýr a technik činný ve výstavbě
 • jiné autorizované osoby
 • zdravotnické zařízení
 • lékař
 • stomatolog
 • lékárník
 • advokát
 • notář
 • soudní exekutor
 • patentový zástupce
 • oceňovatel majetku
 • energetický auditor
 • dražebník
 • auditor
 • daňový poradce
 • insolvenční správce
 • zadavatel klinického hodnocení léčiv
 • zadavatel klinického hodnocení zdravotnického prostředku
 • poskytovatel sociálních služeb
 • poskytovatel sociálně-právní ochrany dětí
 • pojišťovací nebo zajišťovací makléř
 • pojišťovací agent
 • výkon myslivosti

Pojištění provozní odpovědnosti

Tento typ odpovědnostního pojištění je určen pro všechny organizace a samostatné podnikatele, kteří mohou způsobit škodu při provozování své činnosti. Stejně jako v předchozím případě jde o pojištění povinné. Konkrétně se týká následujících oborů:

 • provozovatel objektů s nebezpečnými látkami
 • výrobce a distributor tepelné energie
 • provozovatel drážní dopravy na dráze regionální a celostátní
 • provozovatel plavidla včetně námořního
 • provozovatel jaderných zařízení
 • provozovatel letadla a z poskytování letové služby

Pojištění profesní odpovědnosti

Proti finančním důsledkům profesních chyb se mohou zajistit také specialisté z dalších oborů. Například účetní, správci objektů, IT specialisté. Pojistku si mohou – podobně jako v dalších případech – uzavřít jak podnikatelé, tak firmy.

Pojištění kybernetických rizik

Odpovědnost, a to nemalou, mohou nést také organizace a jednotlivci shromažďující osobní či jinak citlivá data a informace – zejména s využitím informačních technologií. Riziko ztráty a možného zneužití zcizených dat přitom zásadně navyšují výši vzniklé škody. I proto stále více firem, ale také řadů a jiných institucí využívá pojištění kybernetických rizik (setkat se můžete také s pojmy kybernetické pojištění či kyberpojištění), tedy pojištění chránící před důsledky kybernetického útoku, zneužití online identity nebo ztráty či zneužití dat.

Odpovědnost za škody na zdraví či majetku třetích osob lze sjednat i pro organizace
Ano, máte pravdu, pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám zahrnují produkty určené pro občany. Jenže co když škoda vznikne z viny nějaké organizace? Jistě, i pro firmy a další instituce se na trhu najde vhodné řešení. Pojištěná právnická osoba tak například získá nárok na plnění v případech, kdy se na jejím pozemku někdo zraní nebo se poškodí něčí majetek.

Povinné ručení

Na úplný závěr jsem si nechal notoricky známé a možná i proto tak často podceňované povinné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla – zkráceně nazývané povinné ručení. A v čem že je podceňované? Především ve dvou základních oblastech:

 • limitech pojistného plnění za škody na zdraví a životě (částky odškodného, které na základě nového Občanského zákoníku určují soudy, trvale rostou a nejnižší limity se už v současnosti pohybují na hraně);
 • využívání asistenčních služeb, které dokáží rychle a spolehlivě pomoci, případně zajistit potřebné služby.

Pár slov na závěr…

Pojištění odpovědnosti se hodně podceňuje a jeho využití ani zdaleka neodpovídá potřebám potenciálních zákazníků. Ostatně sáhněte si vy sami do svědomí a přiznejte, kolik z vás tento typ pojištění považovalo za tak důležité, že jste se podrobně zajímali o podmínky a přínos. Jistě, mnozí občané si tento typ pojištění sjednali jen tak mimochodem při uzavírání majetkového pojištění. Ale víte vůbec, za jakých podmínek a na jaké plnění máte nárok? A co teprve pojištění firem a jiných institucí. Ještě, že zákon definuje profese, které se pojistit musí.

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.