Rozšiřte náš tým

Děti a mládež se vrací do škol. Jaká rizika jim tam hrozí a kdo nese odpovědnost

Po dlouhé době on-line vyučování se žáci a studenti vrátili ke standardní školní docházce. I ve škole na ně číhají rizika, na která chce UNIQA upozornit, a současně i doporučit správnou ochranu. Jsou to zejména úraz, ztráta, krádež nebo způsobení škody či újmy na zdraví. K tomu je třeba přidat i stále se množící kyberšikanu. Jak se připravit, bránit a kdy nese odpovědnost škola?

Podle odhadů analytiků UNIQA představují 9 z 10 případů škodních událostí z pojištění odpovědnosti školy úrazy a zranění žáků a studentů. K újmě na zdraví dochází nejvíce během tělesné výchovy, na výjezdních akcích pořádaných školou, zejména na lyžařském výcviku, ale také během přestávek mezi vyučováním. Malou část hlášených škod tvoří krádeže nebo naopak škody způsobené školáky a studenty na majetku vzdělávacího zařízení.

Vznikne-li žákovi či studentovi škoda či újma na zdraví během vyučování nebo v souvislosti s ním, odpovídá za ně škola. Ta hradí takto vzniklé pojistné události ze svého pojištění odpovědnosti. To kryje zejména náhradu škody za ztracené či odcizené věci školáků v prostorách určených k výuce nebo ve školní budově a vztahuje se hlavně na ošacení, obuv, školní tašku s pomůckami a další nezbytné osobní předměty (brýle, glukoměr atp.). Ovšem za škody na elektronických zařízení, jako jsou tablety, mobilní telefony nebo notebooky, škola zpravidla neodpovídá, s výjimkou případů, jsou-li používány v přímé souvislosti s vyučováním v dané chvíli.

Naopak pojištění školy kryje i situace, kdy žák školy během doby vyučování poškodí majetek třetích osob, například rozbití okna míčem na sousední budově během tělesné výchovy nebo neopatrné shození předmětů během školní exkurze apod. Toto ovšem platí jen za předpokladu, že za takové škody odpovídá škola, protože nad žákem zanedbala náležitý dohled.

Vznikne-li škoda či újma na zdraví dětem a mládeži během výjezdních akcí v rámci vzdělávacího procesu, tedy mimo budovu školy i území obce se školou, mají žáci rovněž nárok na náhradu škody za odcizení odložených věcí nebo utrpěný úraz. Zpravidla jde o zranění během sportovního výcviku, výletů, exkurzí nebo reprezentace školy v soutěžích a turnajích. Školy pro tyto účely sjednávají i skupinové úrazové nebo cestovní pojištění do zahraničí. Ta lze sjednat ad-hoc pro danou akci, anebo ve formě pravidelně obnovovaného ročního krytí. Poškozený žák či student z pojištění čerpá plnění za následky úrazu, popřípadě denní odškodné za hospitalizaci a dobu léčení úrazu. V případě pobytu v zahraničí se z pojištění hradí i případná záchranná akce, vyproštění, transport a hospitalizace plus následná repatriace domů, je-li nezbytná s ohledem na zdravotní stav. Součástí skupinového cestovního pojištění do zahraničí by mělo být vždy i pojištění odpovědnosti za škody nebo zdravotní újmu, jež žáci mohou během pobytu v cizině neúmyslně způsobit.

Samozřejmě se na zranění ve škole a při výjezdních školních akcích vztahuje i individuální úrazové pojištění žáka či studenta. I z něj tedy lze čerpat pojistné plnění, a to vedle náhrady škody poskytované školou, respektive její pojišťovnou.

Vznikne-li škoda studentovi v místě přechodného ubytování, kde se zdržuje kvůli škole (internát, kolej, ale i privátní studentské ubytování), a to například požárem anebo krádeží vloupáním, lze ji hradit i z pojištění domácnosti UNIQA v místě bydliště studenta (kde má trvalý domov). Krytí se vztahuje na sjednaná rizika ve smlouvě o pojištění domácnosti až do limitu 100 000 korun, a to i během zahraniční stáže nebo studia kdekoli v Evropě. „Předpokladem výplaty je existence řádné smlouvy o přechodném studentském ubytování v době pojistné události, a v případě krádeže také protokol od policie dokládající, že došlo k překonání překážek bránících vstupu ze strany pachatele, tedy k rozlomení zámku, vylomení dveří, rozbití okna a podobně,“ upozorňuje Zdeněk Hruška, manažer produktů pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA.

Způsobí-li žák či student škodu na majetku školy, za kterou odpovídá, lze ji uhradit z pojištění odpovědnosti dotyčného viníka. To bývá zahrnuto v pojištění odpovědnosti rodičů, které může být sjednáno buď individuálně jako speciální smlouva, anebo v rámci majetkového pojištění domácnosti, kde žák či student žijí. Dojde-li ke škodě na cizím majetku při zahraničním pobytu žáka nebo studenta v Evropě, lze rovněž poskytnout odškodnění z tohoto pojištění odpovědnosti. „Pojištění samozřejmě kryje jen neúmyslně způsobené škody z nedbalosti, za které dítě odpovídá, přičemž se zkoumá tzv. zralost dítěte podle jeho věku a konkrétní situace, případně zda za škodu neodpovídá dozor na akci. V takových případech musí hradit vzniklou škodu ze svého pojištění odpovědnosti škola,“ vypočítává různé situace Zdeněk Hruška.

Stane-li se školák nebo student obětí kyberšikany, může mu rovněž pomoci pojištění domácnosti UNIQA. Podle některých zdrojů je vystaven reálnému pronásledování (dehonestace, útoky, kyberstalking, grooming, zneužití identity apod.) na sítích každý desátý mladý člověk. Přitom ale jen méně než každý desátý postižený o tom poví někomu dospělému a požádá ho o pomoc. Skutečnost se dále zhoršila v době pandemie, kdy byly děti odkázané na on-line svět. Průzkum UNIQA na Slovensku ukázal, že bezmála 90 % lidí neví, jak se takovým útokům bránit, přičemž děti jsou nejzranitelnější skupinou. „Nejmladším je třeba poskytnout podporu a oporu. Taková situace vyžaduje zásah dospělého a případně i pomoc psychologa. Naše pojištění domácnosti poskytuje pro takové případy asistenci. Ta situaci účinně řeší a závadné informace nebo příspěvky dokáže odstranit. Pomoc je spojená s IT podporou a rovněž právním zastoupením k ochraně osobnosti. Zkušenosti ukazují, že intervence právníka je velmi účinná a útočníka od dalších aktivit odradí,“ informuje Zdeněk Hruška, manažer produktů majetku a odpovědnosti UNIQA.

Zdroj: UNIQA pojišťovna

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.