Rozšiřte náš tým

Doba nezbytného léčení

Časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení následků tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentním podílem určeným v oceňovacích tabulkách pojistitele, a to v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení příslušného tělesného poškození způsobeného úrazem nebo jako násobek sjednané pojistné částky (denní dávky) a průměrného počtu dnů léčení příslušného tělesného poškození způsobeného úrazem.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.