Rozšiřte náš tým

Jak postupovat v případě povodně nebo záplavy?

V minulých dnech zasáhly některé regiony v ČR silné a trvalé srážky, v jejichž důsledku se rozvodnily toky a došlo k bleskovým povodním. Přestože věříme, že přívaly vody již nebudou tak nebezpečné, nabízíme doporučení a instrukce, jak v případě zasažení živlem postupovat a jak co nejrychleji a jednoduše obdržet pojistné plnění v případě vzniklých škod na majetku. Přiměřeně platí totéž i pro živelní škody jiného druhu, zejména na automobilech.

Foto: Jim Witkowski (Unsplash)

Když dorazí velká voda

 • Sledujte sdělovací prostředky a snažte se provést co nejvíce preventivních opatření k ochraně zdraví i materiálních hodnot ještě před kulminací. Přitom vždy dbejte na bezpečnost svoji i svých blízkých!
 • Průběžně sledujte zejména internetové zpravodajství i lokální stránky Vaší obce.
 • Uposlechněte pokynů a doporučení vydaných v souvislosti s povodní jak centrálních, tak i na místní úrovni.
 • Důležité osobní dokumenty (vč. pojistných smluv), doklady a cennosti uložte na bezpečném místě. Rovněž tak doklady o pořízení větších zařizovacích předmětů, elektroniky apod. Snažte se co nejvíce materiálních hodnot uchovat tak, aby na ně voda nemohla.
 • I během povodně nebo záplavy se snažte minimalizovat vznik nebo šíření škody, ale pouze je-li to v dané situaci bezpečné.
 • V případě zatopení sklepních prostor změřte úroveň hladiny zaplavení objektu a postiženou plochu.
 • Pořiďte co nejpodrobnější fotodokumentaci místa škody.

Jak správně postupovat po povodni

 • Jakmile voda opadne, zajistěte co nejrychleji odčerpání vody a odstranění bahna a trosek z objektu a jeho okolí. I přitom dbejte maximálně na svoji bezpečnost a hygienické normy.
 • Je-li to možné, zajistěte fotodokumentaci rozsahu škody mobilním telefonem.
 • Zničené a poškozené věci shromažďujte pro pozdější prohlídku ze strany likvidátora. Dovolí-li to hygienické podmínky, nic nevyhazujte.
 • Nahlaste škodu pojišťovně, případně vašemu pojišťovákovi, který s nahlášením škod poradí a pomůže.

Na co nezapomenout při hlášení povodňových škod

 • Součástí škodního hlášení by měl být i seznam zasažených věcí s uvedením stáří, rozsahu poškození a cenou
 • Pro hlášení škody jsou třeba následující podklady:
  • číslo pojistné smlouvy nebo rodné číslo, případně adresu),
  • kontaktní údaje na osobu (ideálně mobilní telefon), která bude na místě škody přítomna, popřípadě kde jinde ji lze zastihnout za účelem prohlídky místa škody,
  • číslo účtu pro zaslání pojistného plnění.
 • K soupisu poškozených a zničených věcí je podstatná fotodokumentace. U pojištěných firem bude pojišťovna potřebovat i účetní evidenci zasažených věcí a stavy majetku před povodní, včetně zásob na skladě.
 • Vyžaduje-li to situace a pomůže-li to rychlejší obnově, požádejte pojišťovnu o zálohu na pojistné plnění.
 • Dbejte pokynů, které dostanete od likvidátora při prohlídce škody a při telefonickém kontaktu s pojišťovnou.

Jak probíhá likvidace škody z povodní v pojišťovně

 • Po oznámení škodní události klienta kontaktuje likvidátor nebo mu je zaslána SMS, mailem, případně jinak zpráva s kontaktem na příslušného likvidátora a technika pojišťovny.
 • Dle typu a rozsahu škody je buď dohodnuta prohlídka škody na místě, nebo klient obdrží dopis s vyžádáním dokumentů. Škodní událost může být řešena i kombinací obou postupů.
 • Při prohlídce škody předložte účet, kam má být zasláno pojistné plnění, neučinili-li jste tak již při hlášení škody.
 • Po doložení všech potřebných dokumentů likvidátor posoudí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu.
 • Klient je informován o ukončení průběhu likvidace škodní události dopisem, kde je mu sdělena výše pojistného plnění, které mu pojišťovna odeslala na účet.

Zdroj: UNIQA

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.