Rozšiřte náš tým

Odpovědnost distributora pojištění za zjištění hodnoty vozidla u havarijního pojištění

Česká národní banka vydala stanovisko k míře odpovědnosti pojišťovacího zprostředkovatele za posouzení hodnoty pojišťovaného vozidla a určení jeho pojistné hodnoty v rámci povinnosti zjišťování požadavků, cílů a potřeb v součinnosti se zájemcem o pojištění a v souladu s povinností jednat s odbornou péčí. Stanovisko se vztahuje k havarijnímu pojištění u běžných druhů motorových vozidel.

Pojišťovací zprostředkovatel podle ČNB odpovídá za zjištění požadavků, cílů a potřeb zákazníka při sjednávání pojištění či jeho podstatné změně a také za následné doporučení či radu týkající se nabízeného pojištění. Naopak za poskytnutí odpovídajících informací a vyjádření požadavků, cílů a potřeb odpovídá zákazník.

Informace vedoucí k určení hodnoty vozidla poskytnuté zákazníkem není pojišťovací zprostředkovatel povinen ověřovat, ale v zájmu splnění shora uvedeného požadavku je nezbytné, aby sdělené informace odborně zhodnotil s ohledem na své znalosti a na dostupné informace o cenách na trhu.

Pokud zájemce o pojištění nezná přesnou hodnotu pojišťovaného vozidla, případně není schopen spolehlivě určit nezbytné parametry vedoucí ke stanovení hodnoty vozidla, je podle ČNB nutné takovou hodnotu stanovit s ohledem na přezkoumatelné parametry. Zprostředkovatel může využít také automatizované systémy implementované do softwaru určeného pro sjednání pojištění.

I když informace, které zákazník poskytne, není povinen pojišťovací zprostředkovatel ověřovat, musí jej upozornit na případné nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a požadavky vyplývajícími z informací poskytnutých zákazníkem, jakož i mezi těmito požadavky, cíli a potřebami navzájem. Pokud zprostředkovatel pojištění v rámci své profesionální úvahy dojde k závěru, že se sjednává taková výše pojistného krytí, která neodpovídá pojištění celé hodnoty pojišťovaného majetku, měl by být zákazník dostatečně zřetelně poučen o možných negativních následcích sjednání takového pojištění, zejména pak ve vztahu k výši pojistného plnění.

Přeje-li si zákazník sjednat havarijní pojištění, tedy majetkové (škodové) pojištění, je v rámci zjištění (a upřesnění) požadavků, cílů a potřeb zákazníka vždy nutné zjistit, zda vyžaduje pojištění celé hodnoty pojišťovaného vozidla, nebo jen její části, a dále pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku. Hodnotu pojišťovaného vozidla může pojišťovací zprostředkovatel získat od zákazníka dotazem na kupní cenu vozidla a parametry, které hodnotu vozidla ovlivňují (typ a výbava vozidla, jeho stáří, počet ujetých kilometrů a jeho technický stav, případně nedostatky).

Vzhledem k povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele jednat kvalifikovaně a s odbornou péčí musí tento zákazníka upozornit na případné nesrovnalosti, nekonsistence či nejasnosti, které vyplynou ze zákazníkem vyjádřených požadavků, potřeb a cílů (např. při nesouladu mezi představou zákazníka o výši pojistné hodnoty vozidla a jeho (byť i jen implicitním) cílem pojistit celou hodnotu vozidla.

Pojistnou hodnotu a další informace, které uvede zákazník, musí pojišťovací zprostředkovatel odborně a kvalifikovaně zhodnotit z hlediska toho, zda jsou v souladu s dalšími informacemi sdělenými zákazníkem a s cílem pojištění, který zákazník sleduje, a to v běžných případech s ohledem na veřejně dostupné informace na trhu či s využitím systémů pojišťoven pracujících pro tyto účely s pojistně-matematickými parametry předmětu pojištění.

Pojišťovací zprostředkovatel musí získat také informaci, zda zákazník požaduje pojištění celé hodnoty vozidla nebo pouze jeho části. V prvním případě by měla pojistná částka co nejvíce odpovídat zjištěné pojistné hodnotě vozidla, tak aby se minimalizovalo riziko podpojištění a zároveň nesmí být přemrštěná s ohledem na zákazníkem sdělené informace a zřejmé parametry vozidla tak, aby nedošlo k přepojištění.

Pokud zákazník vědomě volí pojištění na nižší pojistnou částku, než jaká je zjištěná pojistná hodnota předmětu pojištění (např. z důvodu snížení pojistného), musí mu být již při uzavření smlouvy prokazatelně sděleno, že pojistné plnění nemusí dostačovat k pokrytí škody na vozidle, resp. že může být pojišťovnou kráceno.

Povinnost zjistit požadavky, cíle a potřeby zákazníka a poskytnout mu odpovídající doporučení a jednat přitom s odbornou péčí, kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka nelze je považovat paušálně za splněné tím, že na zákazníka bude v předsmluvní či smluvní dokumentaci zcela přenesena odpovědnost za určení pojistné hodnoty.

Pokud zájemce o havarijní pojištění nezná přesnou hodnotu pojišťovaného vozidla, případně není schopen spolehlivě určit nezbytné parametry vedoucí ke stanovení takové hodnoty předmětu pojištění, je nutné takovou hodnotu stanovit s ohledem na parametry přezkoumatelné z veřejných či jiných zdrojů (typicky z reprezentativní nabídky obdobných vozidel), případně zákazníka upozornit, že v případě, že některý parametr zásadní pro určení hodnoty vozidla (např. stáří vozidla) nebude znám, je nutné daný parametr zjistit jinak. Z uvedeného ovšem nelze dovozovat povinnost pojišťovacího zprostředkovatele zkoumat, zda konkrétní údaje poskytnuté zákazníkem korespondují s faktickým stavem vozidla.

Nejsou-li zákazníkovy požadavky, cíle a potřeby distributorovi známy v takové míře, aby bylo možné zákazníkovi doporučit konkrétní produkt a sjednat určité pojištění včetně rozsahu pojistného krytí, nelze pojištění sjednat. Vzhledem k povaze pojištění motorových vozidel však lze předpokládat, že podobné situace budou nastávat výjimečně.

V rámci povinnosti jednat s odbornou péčí distributor doporučí takovou pojistnou částku, která se maximálně blíží předpokládané hodnotě pojišťovaného vozidla, případně navrhne limit pojistného plnění tak, aby zamezil vzniku podpojištění s výjimkou případů, kdy si zájemce o pojištění výslovně přeje sjednat pojištění pouze pro část hodnoty pojišťovaného majetku (zlomkové pojištění).

Pojišťovací zprostředkovatel zákazníka informuje o základních parametrech pojištění jako jsou pojistná hodnota, pojistná částka, případně limit pojistného plnění a upozorní  ho na možná rizika při výpočtu výše pojistného plnění v případě podpojištění nebo pokud si zákazník zvolí pojistné krytí nižší, než je zjištěná hodnota vozidla.

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen pořizovat dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jeho povinností stanovených platnou legislativou. Nejdůležitějším dokumentem je záznam z jednání, z něhož by mělo být naprosto zřejmé, jakým způsobem byl stanoven parametr pojištění v podobě hodnoty předmětu pojištění a také od něj odvíjející se pojistná částka nebo limit pojistného plnění.

V neposlední řadě je třeba, aby zprostředkovatel pojištění při jeho sjednávání či podstatné změně zákazníka upozornil na riziko vzniku podpojištění v důsledku růstu cen vozidel, jejich dílů či prací na nich prováděných. Pokud nebyl sjednán jiný rozsah služeb mezi zákazníkem a zprostředkovatelem, lze za dobrou praxi považovat například hromadné rozeslání upozornění zákazníkům na tuto možnost i po sjednání pojištění ve výročním dopise.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.