Rozšiřte náš tým

Slovník pojmů z oblasti pojištění

a | b | d | e | f | h | i | j | l | n | o | p | s | t | v | z | Ú | Č | Š | Ž
Reset list
Podílová jednotka -  Základní jednotka, která vyjadřuje poměrný podíl hodnoty daného fondu. Má přesně určenou hodnotu. Veškeré platby na investiční životní pojištění probíhají prostřednictvím nákupu a prodeje podílových jednotek.
Podíly na výnosech -  Podíly na zisku z finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy životních pojištění.
Podpojištění -  Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.
Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě -  Bývá jedním z možných připojištění k pojištění domácnosti, lze si jej také většinou sjednat samostatně. Pokud pojištěná osoba případně další příslušníci rodiny způsobí škodu někomu jinému, pojišťovna ji za ně poškozenému uhradí. Jedná si o situace, kdy někomu způsobíme újmu na zdraví, na jeho majetku, způsobíme finanční škodu. Může jít např. o situace, kdy omylem něco rozbijeme, vytopíme sousedy a nebo škodu způsobí náš pes či děti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky, dostatečný rozsah krytých škod.
Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti -  Pojištění kryje rizika, která může pojištěný způsobit někomu jinému jako vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti. Může se vztahovat i na nemovitost ve stavbě či demolici. Bývá součástí pojištění staveb nebo domácnosti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky, dostatečný rozsah krytých škod.
Pojištěný -  Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.
Pojistitel -  Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví.
Pojistka -  Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.
Pojistná částka -  Není-li zákonem stanoveno nebo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, je pojistné plnění pojistitele omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou.Jde-li o soukromé pojištění majetku, jehož pojistnou hodnotu lze určit v době uzavření pojistné smlouvy, je horní hranice pojistného plnění určena pojistnou částkou. Pojistná částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistitel je oprávněn při uzavření pojistné smlouvy přezkoumat hodnotu pojištěného majetku.
Pojistná doba -  Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.
Pojistná hodnota -  Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.
Pojistná smlouva -  Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
Pojistná událost -  Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Pojistné -  Úplata za soukromé pojištění.
Pojistné nebezpečí -  Možná příčina vzniku pojistné události.
Pojistné období -  Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné.
Pojistné plnění -  Finanční plnění, které pojistitel poskytuje v případě vzniku pojistné události (v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, kterými se pojištění řídí).
Pojistné podmínky -  Pojistné podmínky obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.
Pojistné riziko -  Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
Pojistník -  Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Pojistný zájem -  Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.
Pojišťovací agent -  Právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s pojišťovnou.
Pojišťovací činnost -  Uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv, poskytování asistenčních služeb a zpracování osobních údajů s těmito činnostmi souvisejících. Součástí pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny (dále jen „finanční umístění“), uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv (pasivní zajištění) a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků (zábranná činnost).
Pojišťovací nebo zajišťovací makléř -  Právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy.
Pojišťovací zprostředkovatel -  Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.
Poškozený -  Osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný.
Připojištění (doplňkové pojištění) -  Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) typem pojištění. S tímto hlavním typem pojištění však netvoří jeden celek.
28.01. 2021

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.