Rozšiřte náš tým

Slovník pojmů z oblasti pojištění

a | b | d | e | f | h | i | j | l | n | o | p | s | t | v | z | Ú | Č | Š | Ž
Reset list
Samostatný likvidátor pojistných událostí -  Fyzická nebo právnická osoba, která provádí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.
Škodná událost -  Skutečnost, ze které vznikla škoda (netýká se pojištění osob) a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
Škodové pojištění -  Soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.
Skupinové pojištění -  Soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.
Smluvní ujednání -  Pro smluvní vztahy závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami od zákona a pojistných podmínek.
Soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 393 1999 Sb., o pojišťovnictví. -  Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích a drážních vozidlech, Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích, Pojištění škod na plavidlech, Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel, Pojištění škod na majetku Pojištění odpovědnosti za škodu, Pojištění úvěru, Pojištění záruky (kauce), Pojištění různých finančních ztrát, Pojištění právní ochrany, Pojištění léčebných výloh, Úrazové pojištění a Pojištění nemoci.
Soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. -  Obvyklá (obecná) cena.
Spoluúčast -  V pojistné smlouvě lze dohodnout, že pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud výše škody nepřesáhne hranici stanovenou v pojistné smlouvě. Lze také dohodnout, že se oprávněná osoba bude podílet na úhradě vzniklé škody způsobem stanoveným v pojistné smlouvě (spoluúčast). Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, jejich kombinací s časovým úsekem.
28.01. 2021

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.