Rozšiřte náš tým

UNIQA: Která pojištění kryjí nákazu koronavirem

Pandemie a epidemie ve výlukách UNIQA nejsou. V souvislosti s šířením onemocnění koronavirem jsme sestavili souhrn, jak je v různých pojištěních osob pokryto riziko nákazy koronavirem. Přinášíme přehled podle jednotlivých druhů pojištění.

Zdroj: Pixabay

Životní pojištění

V rámci hlavních rizik smrti nebo trvalé invalidity je koronavirus pokrytý. Dojde-li k úmrtí na tuto infekci, UNIQA vyplatí sjednanou částku pro případ smrti. Mělo-li by onemocnění koronavirem teoreticky za následek přiznání invalidity (invalidní důchod přiznán kvůli trvalým následkům této choroby), UNIQA rovněž bude plnit podle pojistné smlouvy a v ní sjednaných pojistných částek pro příslušný rozsah následků.

Úrazové pojištění

Tento druh pojištění se vztahuje na zranění, nikoli onemocnění. Nicméně dojde-li například při vyčerpání organismu nemocí k náhlému zkolabování osoby a k s tím spojenému pádu, vztahuje se pojištění na takové případy, a UNIQA vyplatí pojistné plnění podle smlouvy a podle rozsahu následků pádu. Na takovou událost se vztahuje i dohodnutá progrese pojistného plnění.

Pojištění pro případ velmi závažných onemocnění

Toto pojištění se vztahuje na vyjmenované dlouhodobé závažné choroby, mezi nimiž koronavirus není. Primárně tedy nemá s nákazou koronavirem spojitost. Pokud by ale teoreticky došlo například na selhání životně důležitých orgánů v těžkém stavu v důsledku této infekce a potřebu jejich transplantace, UNIQA by takový případ posoudila individuálně, zda je náhrada orgánů podle smlouvy pojistnou událostí.

Pojištění dávek v pracovní neschopnosti

Toto pojištění onemocnění koronavirem kryje v plném rozsahu. UNIQA plní pacientům po uplynutí sjednané karenční lhůty na začátku nemoci (od 15., 29., 42., resp. 61. dne léčení) dohodnutou dávku podle pojistné smlouvy. Bylo-li to ujednáno, vyplatí pojistné plnění i zpětně za karenční lhůtu.

Samotné nařízení preventivní karantény není pojistnou událostí.

Objeví-li se u pojištěné osoby podezření na onemocnění koronovirem a ocitne-li se proto v pracovní neschopnosti s potvrzením od lékaře, pojištění se na tyto situace vztahuje a pojišťovna bude hradit sjednané dávky podle neschopenky. To samé platí v případě, kdy je dotyčný (doposud zdravý) rovnou pozitivně testován na koronavirus: pojišťovna začne platit dávky ode dne potvrzení onemocnění. Pojišťovně je třeba prokázat jak diagnózu koronaviru nebo podezření na něj, tak i okamžik jejího vzniku neschopenkou.

Obvyklá čekací lhůta po sjednání pojištění, než UNIQA začne pojistnou ochranu poskytovat, se v případě koronaviru neuplatňuje. Pojištění platí ihned po uzavření smlouvy.

Pojištění denních dávek při hospitalizaci

Denní dávky UNIQA při hospitalizaci v souvislosti s onemocněním koronavirem vyplatí. Dávka náleží ve sjednané výši za každý den hospitalizace, kterou klient prokáže propouštěcí zprávou.

Obvyklá čekací lhůta po sjednání pojištění, než UNIQA začne pojistnou ochranu poskytovat, se v případě koronaviru neuplatňuje. Pojištění platí ihned po uzavření smlouvy.

Pojištění ošetřování nemocného dítěte

Krytí je platné pro děti a mládež až do dovršení 18 let věku, je-li doloženo od ošetřujícího lékaře na příslušném tiskopisu. Pojistná ochrana se vztahuje na dobu onemocnění a na dobu podezření z onemocnění koronavirem, nikoli však na preventivní karanténu. Horní hranicí doby, po kterou lze za ošetřování dítěte z pojištění čerpat plnění, je 90 dnů, ale běžně se v praxi výplata ukončí dnem, kdy na tiskopisu lékař vyznačí konec ošetřování. Pojistné plnění se poskytuje až po uplynutí karenční lhůty 9 dnů, je-li ve smlouvě sjednána.

Cestovní pojištění

Pojištění lze uzavřít, ale s ohledem na aktuální nařízení vlády necestovat mimo ČR je počátek platnosti posunut nejdříve od 16. 4. 2020. V případě, že bude opatření prodlouženo, bude adekvátně upraven i nejbližší možný termín počátku platnosti.
Uvízl-li někdo v zahraničí bez možnosti vrátit se v plánovaném termínu zpět (karanténa, uzavření hranic), platí pojistná ochrana z cestovního pojištění v plném rozsahu za předpokladu, že vycestoval v době, kdy nebyla vyhlášena omezení nebo nedoporučení cestovat do příslušné destinace, a ani neměl možnost využít vládního repatriačního letu.
Cestovní pojištění platí i pro pendlery a vyjmenované profesionály, kteří musí vyjíždět do zahraničí, činí-li tak v souladu s aktuálně vyhlášenými pravidly. Při pojistné události je třeba doložit, že patří k této skupině a jejich pobyt v zahraničí je oprávněný.

Jakmile bude cestování uvolněno a restrikce kvůli koronaviru podle webu Ministerstva zahraničních věcí budou zrušeny, bude cestovní pojištění opět platné v rozsahu, jaký byl běžný před vznikem současné situace.

Usnadnění pro klienty

V souvislosti s nouzovým stavem nebude UNIQA uplatňovat sankce za případné pozdní nahlášení pojistné události v souvislosti s koronavirem, je-li onemocnění hlavní příčinou pozdního oznámení škody. Nahlásit událost lze přes webové hlášení nebo call centrum na telefonu 488 125 125.

Pokud by měli občané zájem o sjednání rizikového životního pojištění a s ním spojených připojištění, mohou tak nyní učinit bez fyzického podpisu smlouvy. Stačí e-mailem nebo telefonicky kontaktovat svého pojišťovací zprostředkovatele.

Za sjednání platné smlouvy se považuje zaplacení prvního pojistného (převodem z účtu). Vzhledem k aktuální nemožnosti dodat případně potřebné lékařské zprávy je lze předložit dodatečně do konce srpna 2020. Podmínkou uzavření rizikového životního pojištění zaplacením pojistného je uvedení e-mailové adresy klienta a jeho mobilního telefonu. Na e-mail mu přijde šifrovaná dokumentace k uzavírané pojistné smlouvě, a na telefon heslo k dokumentaci.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.