Rozšiřte náš tým

Voda umí způsobit škodu mnoha způsoby

Vždy, když nějakou část Česka zasáhnou povodně, stane se jedním z horkých témat vyjasňování pojmů povodeň vs. záplava. Diskuse se opakují tak často, jak voda vyplavuje obydlí a zanáší je bahnem. Jen málokterý diskutující však při té příležitosti zmíní, že forem škodních událostí způsobených vodou je mnohem více. A protože většina potenciálně ohrožených osob a firem si mnohá rizika související s vodou neuvědomuje, rozhodli jsme se sepsat tento přehled všech hrozeb a rizik.

A mimochodem, v pojišťovnictví se skutečně mohou výklady pojmů povodeň a záplava lišit. Proto hned na začátku nabízíme definice převzaté z odborné literatury.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=eZewpnftsPo[/embedyt]

Povodeň

Povodní rozumíme zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo vodních nádrží, jako údolních přehrad, rybníků, nebo která tyto břehy nebo hráze protrhla. Charakteristickým rysem povodní je jejich živelnost a většinou i katastrofální rozsah.

Záplava

K záplavě dochází například po dlouhotrvajících vydatných deštích, po průtržích mračen nebo za prudkého tání nadměrného množství sněhu, kdy voda zaplaví území postrádající přirozeného odtoku a vytváří vodní plochy s klidnou hladinou. Není podmínkou, aby záplava ve své statické či dynamické formě byla podobna povodni. Nemusí mít ani její katastrofální povahu, ani její rozsah. Není rozhodující ani to, odkud voda přišla.

V obou výše zmiňovaných případech se jedná o potenciálně škodní události, které způsobila voda v kapalném skupenství. Do této kategorie patří ještě několik dalších případů, na které by se nemělo také zapomínat:

Přívalový déšť

Přívalový déšť (též se označuje pojmem liják) je druh deště s obrovským množstvím srážek, které spadnou za krátkou dobu. Obvykle trvá zhruba 5 minut. Přívalový déšť je hlavní příčinou přívalové neboli bleskové povodně. Dešťové kapky v něm bývají mnohem větší než u normálních kapek, někdy dochází i ke krupobití.

Technická voda

Voda vytékající z prasklého potrubí.

Odpadní voda

Voda vytékající z poškozeného odpadního či kanalizačního systému.

Zatékající voda

Škody způsobené vodou vyprodukovanou atmosférickými srážkami, popř. pocházející z tajícího sněhu či ledu (ze střech, okapů apod.).

Aby rizik souvisejících s vodou nebylo málo, ohrožuje majetek také voda v pevném skupenství, tedy ve formě ledu a sněhu. Do této kategorie patří například případy, kdy tající sníh velmi zvýší svou váhu a dojde k poškození střechy, krovu či celé stavby. Následně navíc může mokrý sníh zmrznout a tím opět dojde k porušení konstrukce střech či staveb.

Voda je pro obyvatele Země velmi důležitá. Jak ovšem naznačují výše zmíněné definice, množství rizik, která s ní souvisejí, je poměrně velké. Voda – podobně jako oheň – je dobrý sluha, ale špatný pán. O tom by ostatně mohli mnoho vyprávět všichni ti, jichž se dotkla některá z povodní. Mnozí odborníci ostatně přiznávají, že voda je často horší, než oheň. A proto je třeba vždy pohlídat, aby pojistná smlouva zahrnovala všechna potenciální rizika, která s vodou souvisejí.

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.