Rozšiřte náš tým

Životní pojištění v době vysoké inflace

Vysoká inflace ovlivňuje téměř každou oblast našeho života. U pojištění majetku pojistitelé apelují na klienty, aby své pojistné smlouvy aktualizovali a přizpůsobili je všeobecnému růstu cen, jenž je v oblasti nemovitostí a stavebnictví enormní. Nicméně prudké zdražování „se podepisuje“ i na životním pojištění a na jeho významu. Aby v tíživé situaci bylo opravdovým pomocníkem, je třeba mít správně nastavené krytí rizik a pojistné sumy.

Foto: Esther Ann (Unsplash)

Hlavním smyslem životního pojištění je ochrana klienta a blízkých osob závislých na jeho výdělku ve vážných situacích, jakými jsou zejména smrt, závažné dlouhodobé onemocnění nebo těžký úraz s dlouhodobým dopadem. A v době inflace je ta správná chvíle k revizi krytí a pojistných částek, aby životní pojištění opravdu při fatálních událostech pomáhalo.

„Aby klient dostal adekvátní částku, musí být jeho pojištění správně nastavené. Jednak v oblasti pokrytí rizik, která se během života mění, a jednak i na přiměřené pojistné částky u velkých rizik, jaké odpovídají aktuálnímu životnímu standardu rodiny,“ upozorňuje Eva Trajboldová, manažerka produktů pojištění osob UNIQA, a dodává: Životní pojištění si lidé sjednávají na desítky let. Ale časy a poměry se mění, takže v případě vážné pojistné události už nemusí původní smluvní částky stačit na pokrytí výpadku příjmů.“

Jeden příklad pro ilustraci: Klient si uzavřel životní pojištění v roce 2005 s pojistnou částkou na vznik invalidity ve výši 300 000 korun. Před bezmála 20 roky by mu suma stačila na vykrytí tehdejšího příjmu na jeden rok, kdyby nemohl v důsledku handicapu pracovat. Nicméně nyní je už úplně jiná situace: klient má na jedné straně vyšší příjmy, a tedy i jiný životní standard, a také například úprava bytu do bezbariérové podoby by stála podstatně více. Po reálném zvážení všech okolností by potřeboval při pojistné události bezmála dvojnásobek.

Samozřejmostí by měla být úprava dosavadní smlouvy životního pojištění při zásadních událostech, k nimž patří například narození (dalšího) dítěte, sjednání hypotéky, případně pracovní změna s podstatnou změnou příjmu. To vše jsou situace vyžadující navýšení pojistných částek. Na druhou stranu lze naopak pojistné částky redukovat při doplacení hypotéky, při odchodu již samostatných dětí z domova apod. Enormní inflace, jak ji právě Česko zažívá, je rovněž událostí, která má na hodnotu životního pojištění vliv.

Analýza životní situace je nezbytná

Lidé často dělají chybu, že myslí při uzavírání pojištění spíše na nepříjemné události s omezeným dopadem, tedy na drobná rizika: denní dávky při hospitalizaci, případně denní dávky při kratší pracovní neschopnosti. Tyto výpadky může v řadě případů po určitou dobu vykrýt finanční rezerva nebo partner. Ovšem propad příjmů při invaliditě je naproti tomu dlouhodobý či dokonce trvalý.

Proto se vyplatí vždy analyzovat konkrétní životní poměry klienta. Zda je single či žije ve společné domácnosti s partnerem, případně s dětmi. Jaké má finanční závazky, které je třeba průběžně hradit. Jaké jsou příjmy partnera, jak staré jsou děti. Podle toho je třeba nastavit krytí rizik a pojistné částky. A myslet na to, jak se během životního cyklu situace mění – každá zásadní změna se do životní smlouvy má promítnout.

Invalidita je největším strašákem

Nejzávažnější situace nastávají v případě invalidity. UNIQA nabízí tzv. předdávkové pojistné plnění při vzniku závažného handicapu. Při konkrétních diagnózách se nečeká na přiznání příslušného stupně invalidity správním orgánem, ale pojišťovna vyplatí pojistné plnění předem. Pokud v některých případech úřad invaliditu nepřizná, nemusí klient do UNIQA nic vracet.

V poslední době strmě roste výskyt invalidity v důsledku psychických nemocí a poruch chování. Jsou druhou nejčastější příčinou přiznání invalidní penze. Životní pojištění UNIQA kryje v rámci invalidity všechny organicky vzniklé psychické diagnózy (deprese, vyhoření, úzkostnou poruchu apod.) s výjimkou těch, jež jsou v příčinné souvislosti s alkoholem nebo návykovými látkami.

Zdroj: UNIQA.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.