Rozšiřte náš tým

Zpracování osobních údajů

Vítovec corp. a.s. (dále jen „Společnost“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Společnost zpracovává osobní údaje a další informace týkající se klientů pojišťoven, zájemců o nabídku pojištění a dalších subjektů, se kterými spolupracuje, resp. s jejichž statutárními a jinými pověřenými zástupci komunikuje. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě právních důvodů, které souvisejí s poskytovanými službami, resp vyplývají z platné legislativy. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Společnost provádí jen výjimečně.

Společnost respektuje práva subjektů údajů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Společnost zpracovává osobní údaje podle jednotlivých účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (především zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). Přesto má každý dotčený subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Společnost pak subjektu údajů prokáže závažnost a oprávněnost důvodů zpracování, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS bt7gxc4, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese poverenec@vitovec.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Schwarzova 1847/50, 301 00  Plzeň nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adresách Schwarzova 1847/50, 301 00  Plzeň, resp. Vodní 467, 347 01  Tachov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Společnost obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Společnost obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Společnost je David Kozák, e-mail: david.kozak@vitovec.cz.

Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

V souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje Město informace Subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.