Rozšiřte náš tým

Pojištění odpovědnosti zastupitelů

Zvolením do zastupitelstva získávají zastupitelé nejen moc vyplývající z možnosti významně ovlivnit současné dění i budoucí vývoj obce či města, ale také velkou zodpovědnost, a to nejen politickou. A protože škody vzniklé v důsledku chybných rozhodnutí mohou dosáhnout obrovských částek, lze za nejvhodnější způsob ochrany označit pojištění odpovědnosti zastupitelů. Toto pojištění navíc obvykle kryje také pokuty, penále a jiné finanční sankce uplatňované na pojištěné osobě.

Odpovědnost vůči obci či městu, potažmo zprostředkovaně vůči třetím osobám vyplývá primárně z postavení a funkce zastupitele. Není přitom podstatné, zda případnou škodu způsobí úmyslně nebo z nedbalosti. V případě vznesení obvinění se navíc zastupitel nemůže spoléhat na případnou důkazní nouzi žalobce. Na rozdíl od běžných právních sporů je totiž na žalovaném, aby prokázal, že jednal s péčí řádného hospodáře a pochybení se nedopustil. Jistota, že případné škody zaplatí pojišťovna, je v takových případech velmi důležitá.

13.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.